Miljøovervåkning KLDRA

Publisert: 2. november 2018

Inngangspartiet til KLDRA-anlegget i Himdalen

Inngangspartiet til KLDRA-anlegget i Himdalen

I den siste tiden har det vært flere mediesaker knyttet til driften av KLDRA-anlegget i Himdalen. IFE erkjenner at våre rutiner og praksis ikke var god nok i de to sakene. Det er alvorlig og blir grundig fulgt opp. Vi har gått gjennom prosedyrene, reglene, ansvarsområdene og rutinene våre for å sikre at lignende avvik ikke kan skje igjen. Det siste avviket, som ble avdekket i september 2018, ble oppdaget nettopp som følge av en intern gjennomgang av rutiner og mottak tilbake til 2014. Denne gjennomgangen vil fortsette tilbake til rutiner og mottak i 1998.

Det har ikke vært fare for mennesker, miljø og omgivelsene knyttet til disse to avvikene. Sikkerhet og trygghet går foran alt annet ved IFE. Vi jobber kontinuerlig med å tilpasse oss nye standarder og samarbeider derfor tett med både nasjonal og internasjonal ekspertise, blant annet det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, for å utvikle sikkerhetsarbeidet vårt i henhold de nyeste standardene.

I denne saken vil vi fortelle om hvordan vi kontrollerer og overvåker miljøet rundt avfallslageret i Himdalen.

KLDRA-anlegget og avfallet

Radioaktive materialer og strålingskilder brukes innenfor medisinsk behandling og diagnostikk, i industrien, i forskning og undervisning, og i forsvaret. Også helt vanlige røykvarslere inneholder en radioaktiv del som må behandles og oppbevares som radioaktivt avfall.

Etter bruk behandles disse materialene som radioaktivt avfall, og IFE tar imot og behandler avfallet før det deponeres ved KLDRA. Også lav- og mellomaktivt avfall fra IFEs forskningsvirksomhet blir behandlet og deponert ved anlegget.

Løpende overvåking av radioaktivitet

Avdelingene Miljø- og strålevern på Kjeller og Strålevern i Halden har bred kompetanse innen strålevern, radioøkologi og radioaktivt avfall, og er en sentral del av Norges beredskap mot atomulykker.

IFEs overvåking av miljøet sikrer at vi har full oversikt over det totale fotavtrykket vårt. Dette skjer blant annet gjennom miljøovervåkningsprogrammene på Kjeller, i Halden og i Himdalen.

IFE gir årlig ut en Miljørapport med et detaljert miljøregnskap og beskrivelse av IFEs arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Vi utarbeider også en egen miljørapport for Himdalen som vi rapporterer til Statens strålevern.

I miljøovervåkningen for Himdalen kontrolleres luftutslipp og dreneringsvann hver måned. Ut over det har vi et program med årlig kontroll av brønnvann fra lokale gårder, prøver fra tjern og bekker, og borevannsprøve fra en boret brønn i området. I tillegg samler vi inn blåbær fra et større område rundt anlegget. Slik er vi helt sikre på at det aldri er noen form for lekkasjer fra Himdalen-anlegget til omgivelsene.

I miljøovervåking og håndtering er det viktig at alle eventualiteter er håndtert. Dreneringsvann, som kan ha et svært lavt aktivitetsnivå, blir derfor overført til IFE på Kjeller og behandlet før det slippes ut på en kontrollert måte.

Kontrollerte utslipp av radioaktivitet høres i seg selv skummelt ut. Men hver nordmann får naturlig i seg en dose radioaktivitet som er 4000 ganger større enn det IFE har lov til å slippe ut til vann. Vi har aldri i historien vår gått over utslippsgrensene for året, ved noen del virksomheten vår.

Løpende forbedring

En god og sunn sikkerhetskultur kjennetegnes ved at man aldri blir tilfreds med dagens tilstand. Vi jobber derfor målrettet med å styrke og videreutvikle en kultur der våre ansatte hele tiden stiller kritiske spørsmål om hva vi kan gjøre enda bedre.

I tillegg til vårt eget kontinuerlige forbedringsarbeid og tilsyn fra myndighetene, har vi flere ganger invitert IAEA, som representerer den fremste uavhengige kompetansen i verden, for å gi oss nye innspill og perspektiver i tråd med de nyeste internasjonale standardene.

Fakta om KLDRA-anlegget

  • KLDRA står for «Kombinert lager og deponi for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall».
  • I dag finnes det kun ett slikt lager/deponi i Norge, og det befinner seg i Himdalen i Aurskog-Høland. Her deponeres avfall fra norsk industri, helsevesen og forsvar, og avfall fra Institutt for energiteknikk (IFE).
  • IFE driver KLDRA-anlegget i Himdalen på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet som finansierer driften. Anlegget eies av Statsbygg.
  • Avfallet som lagres omfatter radioaktive materialer og strålingskilder fra medisinsk behandling og diagnostikk, industri, forskning og fra forsvaret. Også helt vanlige røykvarslere inneholder en radioaktiv del som må behandles og oppbevares som radioaktivt avfall.

Miljørapport 2017 (pdf)