Kontinuitet og fremdrift preger årets statsbudsjett for IFE

Det har vært spenning knyttet til prioriteringer for statsbudsjettet, og for IFE sin del innebærer det fortsatt god fremdrift for oppgavene med opprydding og overføring av atomvirksomheten til NND. For FOU-virksomheten innebærer statsbudsjettet at investering i nytt laboratoriebygg på Kjeller realiseres ved at staten har bevilget IFE 120 millioner kroner i lån til dette formålet, samt at Haldenprosjektet videreføres også i 2023. 

Publisert: 6. oktober 2022

Foto: Sirijit Jongcharoenkulchai, MostPhotos

Betydning av statsbudsjettet for Ife for 2023 

I statsbudsjettet for 2023 er det bevilget 1,5 milliarder til det grønne skiftet, og samtidig lagt til grunn en videre satsning på opprydding etter den norske atomvirksomheten. 

Vi har alle blitt forventingsstyrt om et stramt statsbudsjett for 2023. Og selv om et slikt budsjett alltid er sammensatt, ser vi at de store trekkene for instituttsektoren handler om kontinuitet og videreføring. Statsbudsjettet har en særlig satsning på trygg opprydding etter Norges atomvirksomhet, og legger samtidig gode rammer for videre forskning både nasjonalt og inn mot EU. Derfor er jeg glad for at statsbudsjettet legger trygge rammer for videre drift og investeringer for IFE.

Nils Morten Huseby

Adm.dir.

Trygghet og kontinuitet for nukleær virksomhet og dekommisjonering  

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2023 en samlet bevilgning på 902,8 millioner kroner til nukleær virksomhet, hvorav 377,9 millioner kroner for IFE, og 512,1 millioner kroner til Norsk nukleær dekommisjonering (NND). Dette ivaretar trygg atomopprydding og gir godt grunnlag for forskning og utvikling ved IFE. 

I tillegg er også Haldenprosjektet videreført i statsbudsjettet. Adm.dir. Nils Morten Huseby er glad for at det er lagt opp til trygge rammer for disse prosjektene.  

Regjeringen følger med forslag til Statsbudsjett opp Stortingets vedtak om at staten skal dekke nødvendige kostnader til trygg atomopprydding etter 70 år med atomvirksomhet

Nils Morten Huseby

Adm.dir.

Regjeringens forslag til statsbudsjett bygger opp under trygghet til og forutsigbarhet i arbeidet. Sikkerheten ved anleggene, håndtering av det brukte atombrenselet og virksomhetsoverføring til NND er høyeste prioritet for IFE, og dette vil være hovedoppgavene også i 2023.   

Realisering av nye laboratorier på Kjeller 

Statsbudsjettet legger også til grunn at IFE gis et lån på 120 millioner kroner for å bygge ut nye forskningslaboratorier på Kjeller, som erstatning for laboratorier som overføres til NND. 

IFE er allerede godt i gang med planlegging og dimensjonering av de nye laboratoriene, som vil gi muligheter for fortsatt vekst innen energi- og miljøforskningen.  

Gass og brems for FoU  

Regjeringen foreslår å bevilge 43,6 milliarder kroner til forskning og utvikling (FoU). Det er en økning på om lag 1,1 milliard kroner fra 2022. Samtidig tilsvarer dette beløpet en realnedgang på 1,1 prosent, som innebærer noe nedgang på prosjektbasis, grunnet prisjustering. De store trekkene for FoU sin del tilsier imidlertid at statsbudsjettet representerer en videreføring og kontinuitet for IFE sin del. 

Kontakt

Pressekontakt, +47 458 31 504, e-post: presse@ife.no   

Silje Aspholm Hole, kommunikasjonsdirektør, +47 930 22 096  

Vidar Brundtland Steder, kommunikasjonsansvarlig, +47 934 80 640