Innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning

IFE, NILU, NIVA og NGI sendte fredag et felles høringsinnspill til revisjonen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning til Kunnskapsdepartementet. Den nye planen skal på plass i 2023.

Publisert: 26. september 2021

De fire instituttene NIVA, IFE, NGI og NILU gjennomfører en prosess for å vurdere et formalisert og utvidet samarbeid. Vi har hatt et godt samarbeid om innspillet og vil også samarbeide om andre relevante høringsinnspill fremover.

Her kan du lese innspill fra NIVA_IFE_NGI_NILU til langtidsplanen.

Meld. St. 4 (2018–2019) Melding til Stortinget Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028
Langtidsplanen har tiårige mål og prioriteringer og mer konkrete mål for innsatsen i den kommende fireårsperioden. Planen revideres hvert fjerde år for å ta hensyn til politiske og samfunnsmessige endringer.

De overordnede målene for langtidsplanen er styrket konkurransekraft og innovasjonsevne, å møte store samfunnsutfordringer og utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet. For kommende langtidsplanperiode lanserer regjeringen tre nye opptrappingsplaner:

  • Et teknologiløft på 800 mill. kroner
  • FoU for fornyelse og omstilling i næringslivet på 450 mill. kroner
  • Kvalitet i høyere utdanning på 250 mill. kroner

Regjeringens langsiktige prioriteringer favner om flere av våre sentrale forskningsområder.

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning – regjeringen.no