Innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Publisert: 13. september 2021

De fire instituttene NIVA, IFE, NGI og NILU gjennomfører en prosess for å vurdere et formalisert og utvidet samarbeid. Vi har hatt et godt samarbeid om innspillet og vil også samarbeide om andre relevante høringsinnspill fremover.

Her kan du lese innspill fra NIVA_IFE_NGI_NILU til langtidsplanen.

Meld. St. 4 (2018–2019) Melding til Stortinget Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028
Langtidsplanen har tiårige mål og prioriteringer og mer konkrete mål for innsatsen i den kommende fireårsperioden. Planen revideres hvert fjerde år for å ta hensyn til politiske og samfunnsmessige endringer.

De overordnede målene for langtidsplanen er styrket konkurransekraft og innovasjonsevne, å møte store samfunnsutfordringer og utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet. For kommende langtidsplanperiode lanserer regjeringen tre nye opptrappingsplaner:

  • Et teknologiløft på 800 mill. kroner
  • FoU for fornyelse og omstilling i næringslivet på 450 mill. kroner
  • Kvalitet i høyere utdanning på 250 mill. kroner

Regjeringens langsiktige prioriteringer favner om flere av våre sentrale forskningsområder.

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning – regjeringen.no