Infrastrukturprosjekter gir viktig innovasjonsløft

Publisert: 10. desember 2021

– Med disse tildelingene får vi handlingsrom til å fortsette forskning og innovasjon på helt sentrale områder for norsk verdiskaping i årene fremover. Batteriforskningen er den største FOU-satsingen på IFE siden Solbygget sto ferdig i 2009, og vil være helt avgjørende for at Norge skal ta sin posisjon i det grønne skiftet det neste tiåret og videre, kommenterer IFEs administrerende direktør Nils Morten Huseby.

Tildelingen til Norwegian Advanced Battery Laboratory (NABLA) muliggjør etablering av topp moderne laboratorier for batteriforskning for å støtte norsk industri og forskningsorganisasjoner, samt tiltrekke seg internasjonal forskning til Norge. NABLA vil bidra til en raskere omstilling fra fossil til fornybar energi, reduserte utslipp av drivhusgasser og til å realisere stor, ny og bærekraftig verdiskaping i Norge.

Innen flerfaseteknologi vil Norwegian Infrastructure for Multiphase Flows bidra til oppgradering og videreutvikling av infrastruktur for forskning på transport av olje, gass og vann i samme rør. Infrastrukturen har muliggjort grunnleggende forskning og innovative løsninger til norsk og verdensomspennende olje- og gassindustri. Søknaden er viktig for å sikre at Norge beholder posisjonen som verdensledende innenfor flerfaseteknologi.

– Flerfaseteknologien som er utviklet på IFE har vært avgjørende i å utvikle Norges olje- og gassvirksomhet på en samfunnsøkonomisk lønnsom måte. Denne teknologien er fortsatt viktig for å sikre at Norge beholder posisjonen som verdensledende innen olje- og gassteknologi, fastslår IFEs administrerende direktør Nils Morten Huseby.

IFE har også fått tildeling på nøytron teknologi med Competence Hub for Neutron Technology som gjelder etablering av et nøytronbestrålings-laboratorium som vil erstatte fasilitetene for nøytronbestråling som IFE hadde i tilknytning til JEEP II-reaktoren. Satsingen er nødvendig for å opprettholde kompetansen innenfor feltet nasjonalt og passer godt inn i planene for norsk deltagelse i European Spallation Source i Lund.

Fleksible energisystemløsninger er en forutsetning for å lykkes med klimavennlig adferd og omstilling. IFE er partner på den SINTEF-ledede satsingen Norwegian e-Infrastructure for energy-flexible and healthy buildings vil gå til infrastruktur rettet mot dataanalyser om bygningers energiforbruk og kvaliteten av inneklima. Tildelingen vil gi nye databaserte forskningsmuligheter og tjenester i både bygge- og energisektoren. Den vil også ha stor betydning for å utvikle bygningsmassens rolle i energisystemet framover, noe som er viktig for å nå klimamålene, samt gi nyttig kunnskap for utvikling av smarte lavutslippsbyer.

Forskningsrådet innvilget totalt 22 nye prosjekter for forskningsinfrastruktur. Til sammen skal 1,4 milliarder kroner fordeles på de nye prosjektene. – Forskningsinfrastruktur, som laboratorier og datakraft, er nødvendig for at norske forsknings- og innovasjonsmiljøer skal yte sitt beste. Oppdatert og relevant infrastruktur styrker kapasiteten og kvaliteten i forskningen, og dermed vår evne til nyskapning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Oversikt over tildelingene som ble offentliggjort 10. desember:

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2021/22-nye-prosjekter-for-forskningsinfrastruktur/#prosjekter