IFEs gransking har avdekket misligheter i prosjekter ved Haldenreaktoren

Publisert: 12. mai 2020

Image: Shutterstock

IFE tar forholdene svært alvorlig og har oversendt granskingsrapporten til ØKOKRIM.

Haldenreaktoren ble brukt til å teste materialer og brensel for bruk i kjernekraftverk. IFE besluttet i 2018 å legge ned reaktoren og forbereder nedbygging. I forbindelse med omorganiseringen varslet ansatte våren 2019 om mulige misligheter i enkelte prosjekter tilbake i tid.

– IFE tok informasjonen svært alvorlig og satte umiddelbart i gang en ekstern gransking ledet av Kvamme Associates AS, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE.

Granskingen har avdekket misligheter i flere kundeprosjekter ved Haldenreaktoren. I disse prosjektene ble data eller testoppsett endret i strid med IFEs testprosedyrer og kundenes spesifikasjoner. Ethvert avvik fra spesifikasjoner i denne typen tester er alvorlig. Granskingen konkluderer med at dette ble skjult på en måte som gjorde det svært vanskelig å oppdage.

Granskingen slår fast at endringene ikke har hatt sikkerhetsmessige konsekvenser for Haldenreaktoren. Granskerne avventer mer informasjon fra kundene om hvordan dataene er brukt for å avklare om det er sikkerhetsmessige konsekvenser for anlegg i utlandet.

IFE har holdt myndigheter, involverte kunder og andre relevante aktører løpende informert om saken. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har ført tilsyn med IFE om granskingen og fulgt prosessen tett. Granskingen har ikke funnet misligheter i Haldenprosjektet, som er et internasjonalt forskningsprosjekt i regi av OECD.

– Granskingen har avdekket alvorlige forhold med risiko for sikkerhetsmessige og økonomiske konsekvenser. IFE har derfor besluttet å anmelde forholdet til ØKOKRIM, sier Huseby.

Granskingen konkluderer med at forholdene som er avdekket ville være å anse som vitenskapelig uredelighet etter Forskningsetikkloven fra 2017. Loven var ikke vedtatt da forholdene fant sted, men IFE vil likevel rapportere dem til Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning.

– IFE har de siste årene tatt omfattende grep for å styrke sikkerhetskulturen ved instituttet. Vi vil bruke funnene fra granskningen videre i dette arbeidet, sier Huseby.

– IFE har en viktig og verdifull rolle å spille fremover med et bredt spekter av forsknings- og utviklingsoppgaver innen energi, miljø og digitalisering. Det som har skjedd i denne saken er på ingen måte representativt for IFE som forskningsinstitutt, sier Huseby.

Kontakt:
Pressekontakt, +47 458 31 504

Silje Aspholm Hole, kommunikasjonsdirektør, +47 930 22 096

Mona Lunde Ramstad, senior kommunikasjonsrådgiver, +47 452 14 794

Email: presse@ife.no