IFE og NTRANS – miljøvennlig energiutvikling i et samfunnsvitenskapelig perspektiv

Med analyser av ulike omstillingsbaner på veien til et lavutslippsamfunn rettes oppmerksomheten spesielt mot den norske utviklingen, og på hvordan samspillet med Europa kan foregå med de ulike alternativene.

Publisert: 9. desember 2022

IFE er partner i NTRANS, en sentral arena for forskning på energisystemet i samfunnets omstilling til nullutslipp. NTRANS forsker på energi og samfunnsutvikling, og jobber for å fremme felles forståelse av mulige omstillingsretninger.

Utvikling og implementering av nye teknologier kan ikke studeres isolert, men som deler av større endringer i samfunnet. Samspillet mellom teknologi og samfunn berører ulike disipliner som statsvitenskap, innovasjon, teknologi og tekno-økonomisk energisystemanalyse; herunder blant annet forskningsområdet Omstillingsveier til en bærekraftig fremti, som ledes av IFEs Kari Espegren.

IFEs deltakelse på NTRANS årsmøte 2022

På siste årsmøte i NTRANS (7.-8.- desember) deltok IFE med presentasjoner og diskusjonsledelse, med følgende innlegg og paneldiskusjoner:

  • Energy transition scenarios:  Moving forward with transportation Kari Aamodt Espegren. The interaction between the energy system and road freight – modelling approach and results.
  • Sustainable innovation and transition of urban areas, moderated by Pernille Seljom and Marius Korsnes. 
  • Energytransition, scenarios and climate goals, moderated by Kari Aamodt Espegren. 

I analysene av ulike omstillingsbaner på veien til et lavutslippssamfunn, er det særlig den norske utviklingen som undersøkes, men også hvordan samspillet med Europa påvirker ulike alternativer.

Viktige spørsmål akkurat nå er hvordan vi best kan navigere flere kriser som direkte berører fremskritt i energi- og klimaomstillinger. Normaliserer vi oss etter COVID? Hvordan takler vi den europeiske og norske energikrisen? Hva er implikasjonene av Russlands krig mot Ukraina?

Normaliserer vi oss etter COVID? Hvordan takler vi den europeiske og norske energikrisen? Hva er implikasjonene av Russlands krig mot Ukraina?

Bakgrunn

I Paris-avtalen fra 2015 forpliktet verdens ledere seg til reduksjon i utslipp av drivhusgasser. Målene om rask og dyp avkarbonisering vil påvirke alle sektorer i samfunnet. En nøkkelutfordring er integrasjon av store mengder fornybar energi ved hjelp av fleksibilitet og  avkarbonisering av andre sektorer i økonomien.

Endret praksis, engansjement i befolkningen og atferdsendring står sentralt i omstillingen til alkarbon-løsninger. Politisk legitimitet kreves for å mobilisere ressursene som trengs for å gjennomføre nødvendige omstillinger.   

Hvilken rolle har energisystemet i samfunnets omstilling til nullutslipp? 

NTRANS jobber med å utvikle teorier, metoder, kompetanse og kunnskap for å støtte beslutningsprosesser innenfor energi- og klimaområdet.

  1. Hvordan kan omfanget av endringene utvides til å inkludere borgere og deres interaksjon med teknologi og systemer?
  2. Hvordan kan omstillingen gjøres dypere og påvirke produksjon, distribusjon og forbruk av varer samt samspillet mellom sektorer?
  3. Hvordan kan omstillingen gjøres raskere for å oppnå utslippsreduksjoner og bedre samspillet i grenseflaten mellom energi, klima og bærekraft?

Forskningen i NTRANS søker å bygge et kunnskapsgrunnlag for veien mot og konsekvensene av energi- og klimaomstilling i Norge.