IFE godtar forelegg for overtredelse av Forurensingsloven

Publisert: 17. april 2020

Inngangspartiet til KLDRA-anlegget i Himdalen

IFE har mottatt et forelegg på 1 million kroner for to overtredelser av Forurensingsloven §78. Det ene forholdet gjelder mangelfull risikovurdering og rutinebeskrivelse for håndtering av flytende syreholdig avfall i 2013-14. Det andre forholdet gjelder deponering av ni beholdere med industriavfall som inneholdt høyere verdier av bequerel per beholder enn tillatt.

– IFE ser svært alvorlig på alle avvik. Disse forholdene ligger tilbake i tid, og vi har de siste årene gjennomført en rekke tiltak for å forbedre praksis og innført grundige kontrollrutiner. IFE godtar forelegget og erkjenner at tidligere rutiner og praksis ikke har vært gode nok, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) politianmeldte IFE i februar 2018 for deponering av flytende syreholdig avfall i KLDRA i 2013-14. IFE gjorde en rekke tiltak i etterkant av saken, deriblant en grundig gjennomgang av avfall som er deponert tilbake til 2014. IFEs gjennomgang avdekket at ni beholdere med avfall mottatt fra industrien oversteg grensen for tillatt mengde bequerel i enkeltbeholdere, og IFE rapporterte forholdet umiddelbart til DSA. Aurskog-Høland kommune anmeldte senere IFE for avviket.

Politiet har etterforsket de to forholdene siden november 2018, og IFE har bistått politiet i etterforskningen.

IFE har siden 2015 gjennomført en omfattende gjennomgang av kvalitetssystem, rutiner og prosedyrer for lagring, behandling, transport og deponering av alt radioaktivt avfall. Videre har IFE endret organisering av sikkerhet- og kvalitetsarbeidet for å styrke uavhengig og intern kontroll av våre virksomheter.

Det er også gjennomført en ekstern risikovurdering av deponeringen. Den har konkludert med at avfallet er sikkert deponert og det har ikke vært fare for mennesker eller omgivelser, men at fremgangsmåten ikke oppfyller krav som er fastsatt i forurensningstillatelsen for drift av deponiet.

DSA utførte i 2017 tilsyn av IFEs håndtering av avfallet, og det ble ikke funnet avvik eller gitt anmerkninger ved tilsynet. DSA konkluderte med at IFE har god oversikt over flytende syreholdig avfall.

Kontakt:

Nils Morten Huseby, administrerende direktør. Tlf 905 44 545

Silje Aspholm Hole, kommunikasjonsdirektør. Tlf 930 22 096

Inngangspartiet til KLDRA-anlegget i Himdalen