IFE går videre med ambisiøse planer på Kjeller

I arbeidet med å etablere en bærekraftig forsknings- og teknologipark på Kjeller med fasiliteter for forskning, undervisning, industri, innovasjon og næringsutvikling har IFE nå oversendt en reguleringsplan for behandling i Lillestrøm kommune. Nå er det fokus på samhandling, medvirkning og prosess.

Publisert: 16. desember 2022

En viktig del av et innovasjonsdistrikt på Romerike

IFE sin visjon er å etablere en viktig del av et innovasjonsdistrikt på Romerike tuftet på et bredt samarbeid og fysisk nærhet mellom universiteter, forskningsinstitusjoner, gründermiljøer og eksisterende kunnskapsbedrifter.

IFE har ambisjoner om å skape en bærekraftig, sikkerhetsorientert og SMART forsknings- og teknologipark med fasiliteter for forskning, undervisning, industri, innovasjon og næringsutvikling. Formålene kombinerer forretning, kontor, tjenesteyting, industri, undervisning og annen næring, som forskningspark og laboratorier. Planverket sikrer også arealer til park, torg og gatetun.

Dette planarbeidet ligger i kjernen for samfunnsoppdraget til IFE, mener administrerende direktør Nils Morten Huseby.

IFE har drevet med forskningsaktiviteter på Kjeller i 75 år, siden stiftelsen ble etablert i 1948. Etter at JEEP II reaktoren ble stengt i 2019 har IFE to viktige samfunnsoppdrag. Det ene er forskning for en bedre fremtid og verdiskaping i Norge. Det andre er trygg håndtering og opprydding etter 70 år med atomvirksomhet i Norge.

Reguleringsplanen for IFEs område på Kjeller legger grunnlaget for at IFE kan levere på begge disse samfunnsoppdragene, og er en viktig forutsetning for at IFE kan fortsette sin videre utvikling de neste tiårene. Planen er et resultat av et langsiktig arbeid siden 2016, og det er en viktig milepæl at planen nå er sendt inn til behandling hos kommunen.

Nils Morten Huseby

Adm.Dir. IFE

Prosess med fokus på medvirkning og forankring

Prosessen frem til et politisk vedtak vil ta rundt ett år, og i den den fasen er det også gode muligheter for medvirkning og samhandling. I februar er det lagt opp til ansattemedvirkning gjennom åpent kontor, med tilsvarende løsning og tilbud for innbyggere i området i april måned. Samtidig vil dialogmøter med kommunen bidra til viktige innspill.

Divisjonsdirektør for teknologi og eiendom Siw-Hege Gundersen har fokus på samarbeidspartnere med et langsiktig perspektiv

Vi ønsker å utvikle en av Norges mest attraktive forsknings- og teknologiparker. Vi ønsker å tiltrekke oss partnere som driver forskning og innovativ virksomhet innen IFEs og våre samarbeidspartneres satsningsområder, med fokus på på energi, miljø, klima, samfunnssikkerhet og digitalisering, samt radiofarmasi.

Parken skal spesialisere seg på laboratorieintensiv forskning og legge til rette for test- og småskalaproduksjon. Parken vil ha et høyt sikkerhetsnivå, både fysisk og digitalt, i tillegg til å ha et høyt nivå på bærekraft. IFEs fundament innen forskning på energi, miljø og digitalisering, samt radiofarmasi, er et naturlig utgangspunkt for satsningen og er komplementær til andre toneangivende miljøer i regionen, herunder Oslo Science City og Oslo Cancer Cluster. Parken vil være en sentral brikke i utviklingen av et innovasjonsdistrikt i Lillestrøm, og bidra til en transformasjon av Kjeller til en grønn og innovativ bydel i Lillestrøm. Planene legger opp til gode menneskemøter, med gode møteplasser for både de som jobber og bor på Kjeller.

Planen tar for seg utvikling i et langsiktig perspektiv, og vil realiseres stegvis, men sikrer at fremtidig utvikling rette seg etter helhetlige planer og perspektiver.

Siw-Hege Gundersen

Divisjonsdirektør, Teknologi og Eiendom

Moderne, innovativt og bærekraftig

Kjeller som innovasjonsområde vil bidra til å styrke både Lillestrøm og IFE sin posisjon innen forskning og innovasjon, samt skape arbeidsplasser, infrastruktur og verdier. Det legges til grunn en  transformasjon av området fra en åpen, frittliggende bebyggelse, til en bystruktur med god utnyttelse og grønne byrom. Det vil være nye møteplasser i en blanding og overlapp av funksjoner og et blågrønt miljø, som igjen vil bidra til naturmangfold, helse og rekreasjon. De store terrengforskjellene i området bidrar til variasjon og plangrepet viderefører og styrker akser og tverrforbindelser.

Det legges til grunn at det etableres moderne bygg hvor formålene kombinerer forretning, kontor, tjenesteyting, industri, undervisning og annen næring, som forskningspark og laboratorier. Ny bebyggelse og byrom skal ha arkitektonisk kvalitet og opplevelsesverdier. Lillestrøm parkeringsnorm er lagt til grunn for planleggingen, og det tilrettelegges for gående, syklende og kollektivreisende som et solid grep for bærekraftig og grønn mobilitet. Det gjøres også omfattende oppgradering og opprydding i teknisk infrastruktur parallelt med at området bygges ut.

Norsk nukleær dekommisjonering (NND)

Det ble i 2018-2019 besluttet å stenge atomreaktorene til IFE på Kjeller og i Halden, og de nukleære anleggene skal skilles ut fra IFE og overføres til det statlige forvaltningsorganet Norsk nukleær dekommisjonering (NND). Denne endringen ligger også til grunn for rammene planarbeidet, og muliggjør en fremtidsrettet utvikling og styrking av Kjeller som del av en viktig del av fremtidig Romerike innovasjonsdistrikt.

Denne reguleringsplanen som IFE nå sender inn omhandler ikke området som NND skal benytte til dekomiisjonering.