Funn etter miljøkartlegging på flyplasstomta på Kjeller

Publisert: 14. januar 2020

Fra et laboratorium på IFE. (Foto: Espen Solli, 2018)

Sannsynligvis stammer fra disse fra utskifting av en utslippsledning tidlig på 2000-tallet.  

Arbeidet med miljøkartlegging er del av forberedelsene for å gjøre området klart for videre utvikling. Målet med undersøkelsene er å kartlegge området og avdekke eventuell forurensning som skal ryddes opp i og fjernes. Det er tatt prøver fra tre kummer og grunnen rundt dem langs traseen til NALFAledningen, som går fra IFEs anlegg på Kjeller til Nitelva. Alle prøvene er tatt innenfor gjerdene på flyplasstomta. De har gjennom høsten 2019 blitt grundig analysert.  

 I to av prøvene ble det påvist innhold av Cesium-137 over grenseverdi for avfall. Tre utvalgte prøver ble også analysert for innhold av Plutonium. I alle disse tre prøvene var nivået av Plutonium-239,240 over gitt grenseverdi. Mer detaljert informasjon om funnene under. 

– Det er viktig å understreke at det er snakk om lave verdier og funn som ikke utgjør noen fare for miljø eller omgivelsene. IFE har foretatt risikovurdering av funnene som konkluderer med at de ikke medfører noen radiologisk konsekvens for befolkningen eller miljøet. Men det er viktig å rydde opp, understreker avdelingsleder for Miljø- og strålevern Elisabeth Strålberg ved IFE.  

IFE planlegger i samarbeid med Forsvarsbygg videre undersøkelser og kartlegging av området i 2020. Det vil bli iverksatt en prosess med å fjerne jordmassene som er forurenset når miljøkartleggingen av området er ferdig.    

Dette er funn som stammer fra virksomhet langt tilbake i tid. Prøvene er tatt i ulike dybder, og funnene over grenseverdien er ikke påvist i prøvene som ligger i umiddelbar nærhet av ledningen. Det tyder på at det ikke er snakk om noen lekkasje. Forurensningen har trolig skjedd i forbindelse med at det ble lagt ny ledning, for eksempel ved at eldre deler har blitt lagt på bakken. Det kan også ha skjedd da kummene ble renset tidlig på 2000-tallet.  

– Dette er ikke funn som vil være til hinder for eventuelle videre planer for området. Arbeidet med miljøkartlegging som vi gjør nå er del av forberedelsene for å gjøre området klart for videre utvikling. Målet med undersøkelsene er å kartlegge området og avdekke eventuell forurensning som skal ryddes opp i og fjernes, sier Strålberg 

IFE har et omfattende Miljøovervåkningsprogram på Kjeller. Det tas blant annet flere ganger i året prøver av vann, sedimenter, fisk, vannplanter, gress, korn og luft. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) setter utslippsgrenser, som IFE holder seg langt under. DSA blir holdt løpende informert om prøvetakingen på flyplassen og hvordan den følges opp. 

Detaljer om funnene 

Det ble tatt totalt 11 prøver fra flyplassområdet 6. mai 2019I to av prøvene var nivået av Cesium-137 over grenseverdier for avfall gitt i Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall, med henholdsvis 15 Bq/g og 2,6 Bq/gGrenseverdien for Cesium-137 er på 1 Bq/g.  

Begge prøvene med påvist aktivitetsnivå over grenseverdier gitt i forskriften, stammer fra øvre lag, ned til ca. 1,5 meter. Ingen av prøvene tatt fra nivået der ledningen går inneholdt nivåer av Cesium-137 over disse grenseverdiene. Dette tyder på at de observerte aktivitetsnivåene ikke kan skyldes en lekkasje fra selve ledningen. 

Nivået av Plutonium239,240 er over grensen for radioaktivt avfall for alle de tre analyserte prøvene. To av prøvene er de samme som var over grenseverdier for Cesium137. Nivåene som ble funnet er 2,4 Bq/g, 0,161 Bq/g og 0,122 Bq/g. Grenseverdi for Plutonium er på 0,1 Bq/g. 

Det er gjort vurderinger av risiko ved funnene som er gjort, og de viser at funnene ikke medfører noen radiologisk konsekvens for befolkningen eller miljøet. 

Bakgrunn  

NALFA-ledningen er IFEs avfallsledning for lavaktivt flytende avfall. Den ble bygget i 1964 og tatt i bruk i 1967, med tillatelse fra Forsvarsdepartement og private grunneiere.  

IFE har tillatelse til kontrollerte utslipp av vann med svært lavt innhold av radioaktive stoffer til Nitelva. Tillatelsen er gitt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) etter forurensningsloven, og DSA fører også tilsyn med at IFE overholder utslippsgrensene gitt i tillatelsen.  

Utslippene av vann går gjennom NALFA-ledningen, som går fra IFEs områder på Kjeller, i jorden under området på Kjeller flyplass, og videre til Nitelva. Det er planlagte, kontrollerte utslipp som skjer noen ganger i året. Vannet samles først i tanker, og det tas omfattende prøver før tankene tømmes.  

NALFA-ledningen brukes kun til utslipp av vann fra laboratorier og andre anlegg, og blir ikke brukt til noen form for farlig avfall.