Funn av mindre mengder radioaktivitet i miljøovervåkningsprogram av Nitelva

Publisert: 1. september 2020

Nitelva, Kjeller. Foto: Anna Rand, IFE

I 2018 og 2019 har vi funnet forhøyede aktivitetsnivåer ved ett av i alt seks punkter der vi tar prøver. Funnet er i området ved IFEs tidligere utslippspunkt til Nitelva, hvor IFE ryddet opp rundt år 2000.  

Det er ikke fare for mennesker, miljø eller omgivelsene. IFE har foretatt risikovurdering av funnene som konkluderer med at de ikke medfører noen radiologisk konsekvens for befolkningen eller miljøet.  

Aktivitetsnivået er under det som var de gjeldende grenseverdiene ved opprydningen i 2000.  I 2011 ble grensene for hva som er definert som radioaktivt avfall nedjustert, og funnene vi nå har gjort ligger over de nye grensene, men under grensene som var i 2000.  

At dforhøyede verdiene ved dette ene målepunktet er funnet nå skyldes sannsynligvis at det ble utført gravearbeider i området i 2018, som har blandet sedimenter og masser hvor det kan være rester av utslipp fra 1960-1990-tallet. 

IFE har meldt inn funnene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), og vi har gjennomført en bred kartlegging i 2019 for å undersøke det spesifikke området nærmere. Kartleggingen bekrefter funnet fra 2018Resultatene fra de andre faste punktene vi måler var normale. Vannprøvene viste normale verdier 

IFE utformer nå en tiltaksplan for oppfølging av dette. Vi arbeider tett med Norsk nukleær dekommisjonering (NND) som har ansvaret for Norges atomopprydning, og NND er orientert om funnene. IFE og NND jobber sammen om å etablere en helhetlig plan for fremtidig opprydning.