Fjellsikringsarbeid hos Norske Skog Saugbrugs i Halden

I forbindelse med ras hos Norske Skog Saugbrugs den 27. april, pågår det nå opprydding og sikring av fjellet overfor Papirmaskin nr 6 (PM6) som medfører at betydelig mengder med fjell og løsmasser må fjernes. IFE holdes godt orientert, og dette arbeidet vil ikke ha betydning for Haldenreaktoren. IFE er informert om Norske Skog Saugbrugs sin risikoanalyse og har innarbeidet denne i beredskapsplanen. 

Publisert: 26. september 2023

Fjellsikringsarbeid hos Norske Skog Saugbrugs i Halden. IFE holdes godt orientert om arbeidet. Foto: Jonas B. Bjørnes, IFE

Natt til 27. april kollapset deler av industribygget PM 6 sammen, hos Norske Skog Saugbrugs (omtalt som Saugbrugs) i Halden. En større fjellmasse raste ut fra fjellskråningen og inn industribygget. IFE er nabo til Saugbrugs, og fjellhallen som benyttes for Haldenreaktoren er en del av samme fjellrygg. 

IFE har og har hatt regelmessig kontroll av de geologiske forholdene rundt reaktoren. På oppdrag fra IFE, har Norsk Geoteknisk Institutt (NGI) gjennomført nye undersøkelser av fjellpartiet over reaktoranlegget, med vekt på å undersøke den globale stabiliteten i fjellskråningen. Undersøkelsene konkluderer med at det ikke er noe fare for utglidinger i fjellskråningen ved IFEs anlegg i Tistedalsgata. Multiconsult har gjennomgått rapporten fra NGI og de støtter NGIs metode, funn og konklusjoner. IFE har holdt Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) oppdatert om våre undersøkelser, vurderinger og planlagt arbeid. 

Regelmessig oppfølging  

Saugbrugs skal igangsette omfattende opprenskningsarbeid av fjellpartiene ved raset. Slik det ser ut nå må flere tusen tonn med fjellmaser skal fjernes ved bruk av sprengstoff. På grunn av fjellets tilstand i området vil det benyttes små salver for å ikke ytterligere skade bygningsmassen til Saugbrugs. IFE har god dialog med Saugbrugs om dette sikringsarbeidet. 

Det er regelmessige møter mellom IFE og HMS-avdelingen hos Saugbrugs, og tidlig i september ble det gjennomført kontaktmøte mellom IFE og Saugbrugs, der rassikringsarbeidet var sentralt ved møtet. IFE deltar også regelmessig i møtene mellom Saugbrugs og deres entreprenør. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse  

IFE er orientert om risiko- og sårbarhetsanalysene og sprengingsplanene til prosjektet. IFE har innarbeidet tiltakene fra Saugbrugs som er identifisert i å ha en betydning for Haldenreaktoren inn i vårt risikoregister for beredskap. Saugbrugs tiltak som er relevant for IFEs anlegg er ansett i å ha lav risiko. 

For å verifisere at rystelsene ikke overstiger IFEs krav, er det montert egne rystelsesmålere på reaktoranlegget.  

Sprengningsarbeidet til Saugbrugs er allerede påbegynt og driften ved Haldenreaktoren går som normalt.   

Haldenreaktoren ble stengt ned for bruk i 2018, men anlegget overvåkes kontinuerlig og det utføres vedlikehold i påvente av dekommisjonering.