Energi­system­analyse (ESA)

Avdelingen utvikler og analyserer energiscenarier, utvikler strategier for å redusere klimagassutslipp, analyserer sammensetningen av energibærere og analyserer mulige fremtidige teknologivalg og energieffektiviseringsløsninger. Vi analyserer både kostnadseffektiv utforming og drift av lokale energisystemer, samt overordnede analyser med et samfunnsperspektiv, som dekker sammenhengen mellom ulike energisektorer.

Vi fokuserer på effekten av teknologilæring, nye teknologier, atferdsaspekter, fleksibilitetsløsninger, nye energibærere, energilagring, sektorkobling og politiske tiltak. Våre energisystemmodeller er utviklet i nært samarbeid med nasjonale/lokale myndigheter, organisasjoner, privat sektor (energi og industri), teknologieksperter etc. Forskergruppen utvikler og bruker flere typer matematiske modeller for å øke kunnskapsgrunnlaget knyttet til fremtidens energi system.

ESA har et bredt internasjonalt samarbeid om langsiktig energisystemmodellering og er utpekt som ExCo medlem i IEAs teknologisamarbeidsprogram ETSAP (www.iea-etsap.org) på vegne av Norge. Vi er også en aktiv partner i følgende Forskningssentrene fornybar energi (FME):

-NTRANS (FME NTRANS – Norsk senter for energiomstillingsstrategier – NTNU), arbeider med økonomiske analyser og optimalisering.

– MoZEES (FME MoZEES), jobber med nullutslippsenergisystemer for transport

Scenario-modellering

IFE lager scenarier og gjør analyser som kartlegger ulike mulige baner det norske og europeiske energisystemet kan følge de kommende årene. Dette kan være ulike utviklingsbaner med fokus på blant annet politikk, investeringer, teknologiutvikling, samfunnsengasjement og andre faktorer som politikere og andre beslutningstakere kan påvirke.

Vi studerer effekten på energisystemet av f. eks

• Fleksibilitet og smarte løsninger

• Energi- og klimascenarioer

• Energipolitiske virkemidler

• Nye energimarkeder

• Usikkerhet

• Brukeratferd og aksept

Lokale energisystemmodeller

IFE utfører modellering og analyser av lokale energisystemer, som f. eks områder med svakt nett, områder med ny kraftetterspørsel og -produksjon, ladestasjoner, energieffektivisering av enkeltbygg og nabolag etc. Modelleringen gir innsikt i kostnadseffektiv design og drift av systemet. Vi bruker hovedsakelig kortsiktige energisystemmodeller, med fokus på optimal konkurranse og samspill mellom energibærere og teknologier innenfor systemet.

Våre lokale energisystemmodeller kan beregne kostnadsoptimal design av f. eks distribuerte energisystemer, inkludert lokal kraftproduksjon, energilagring, hydrogensystemer, lagringsmuligheter og fleksibilitet i etterspørsel etter sluttbruk.

For disse analysene har vi utviklet modeller i TIMES og Julia med timesoppløsning. De lokale modellene brukes i prosjektspesifikke analyser for å forstå detaljene i en konkret sak/område. Julia-modellen er utviklet spesielt for hybridsystemer som beslutningsstøtte for teknologivalg, investeringsvolum og tidspunkt for investeringen.

Bilde: Pixcel og Co

Nasjonale og internasjonale langsiktige energisystemmodeller

IFE arbeider med langsiktige energisystemmodeller på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Modellene våre fokuserer på kostnadsoptimale løsninger for investeringer og drift for å møte fremtidens energibehov til lavest mulig kostnad.

Vi bruker hovedsakelig modelleringsrammeverket TIMES. TIMES er en langsiktig optimaliseringsmodell av energisystemet. Modelleringsrammeverket er utviklet siden 1981 av ETSAP, et teknologisamarbeidsprogram i IEA. Vi bruker modellen til å analysere kostnadsoptimal utvikling av energisystemet med ulike forutsetninger om fremtidig politikk, etterspørselsprognoser, teknologiutvikling etc.

Den nasjonale modellen IFE-Times-Norge er utviklet i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Modellen er en teknologirik modell delt inn i fem geografiske regioner tilsvarende dagens spotprisområder. Modellen gir drifts- og investeringsbeslutninger for hele energisystemet fra 2018, mot 2050. Modellen har mulighet for stokastisk modellering av væravhengig energibehov og kraftproduksjon.

Den europeiske modellen IFE-TIMES-Europe er utviklet i samarbeid med Statkraft. I denne modellen er alle europeiske land representert med minst én node. Vi bruker denne modellen til å forstå virkningen av handel med energi mellom Norge og Europa, og hvordan det norske energisystemet påvirkes av den europeiske utviklingen.