Enormt potensiale i norsk verdiskaping innenfor elektrifisering

Publisert: 20. august 2020

Foto: NHO/iStock

Basert på et initiativ fra NHO har IFE sammen med 16 partnere i prosjektet «Grønne elektriske verdikjeder» sett på hvordan vi kan øke tempoet for eksportorientert verdiskapning innenfor elektrifisering.

IFE har bidratt på sentrale områder som batteriteknologi, havvind, energisystemer, globale fornybaraktører, hydrogen, transport, maritim, kraftproduksjon, industri, bygg og anlegg. Ved godt samarbeid mellom forskningsressurser og industriaktører skal vi sørge for at Norge tar markedsandeler.

Den pågående omleggingen av energisystemet åpner mange nye muligheter, også for norsk næringsliv. Parisavtalen og ambisiøse klimamål i Europa, Norge og globalt skaper nye vekstmuligheter. Næringsutvikling blir en sentral del av klimapolitikken, slik «European Green Deal» er et eksempel på. Nasjoner og næringsaktører må i økende grad kombinere sine klimamål med utvikling av konkurranseevnen for å tiltrekke seg investorer og kunder.

Norge er blant de landene i OECD som raskest taper andeler i internasjonale eksportmarkeder. I takt med at eksporten for olje og gass er ventet å synke haster det med å utvikle ny eksportrettet industri. – Til tross for at vi ligger foran i å ta i bruk elektrifisering i form av elektriske biler og ferger har vi ikke klart å skape arbeidsplasser og verdikjeder i Norge. Det er det dette prosjektet handler om, sier konserndirektør i Hydro og president i NHO, Arvid Moss.

Partnere i prosjektet er IFE, Agder Energi, BKK, Elkem, Enova, Equinor, Hafslund E -CO, Havila, Hydro, Kongsberg Digital, Scania, SINTEF, Statkraft, Statnett og Veidekke. LO har deltatt som observatør.

Sammen har vi identifisert seks hovedområder hvor Norske aktører har et særlig stort fortrinn:

  • Globale fornybaraktører – innenfor alle fornybarteknologier
  • Leverandørkjeden for havvind
  • Verdikjeden for batterier
  • Hydrogen
  • Maritim sektor
  • Optimalisering av kraftsystemer og smart lading på vei

I tillegg til å bygge konkurransekraft innen enkeltområdene, er det også viktig å utnytte synergier mellom de seks hovedområdene som kan forsterke norsk konkurranseevne. En helhetlig satsing vil bidra til at det bygges opp gode økosystemer av bedrifter og nettverk for flere markeder.

Klikk her for å laste ned og lese rapporten Grønne elektriske verdikjeder.