Reaktordrift

Avdeling Reaktordrift på Kjeller har ansvaret for sikker drift og vedlikehold av JEEP II reaktoren. JEEP II-reaktoren har vært i drift siden 1967, og har blitt brukt av forskere nasjonalt og internasjonalt innen fysikk, materialer, kreftmedisin og fornybar energi, samt atomnedrustning.

Nukleærteknologi icon

Nukleærteknologi

Reaktoren ble besluttet nedlagt 25. april 2019, og er nå i planleggingsfase for å bli dekommisjonert.

Selv om reaktoren nå skal legges ned, er det en rekke funksjoner som må ivaretas. Drift av anlegget forutsetter at en rekke sikkerhetsmessige krav og vilkår etterleves. Dette må dokumenteres og rapporteres til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) som er IFEs tilsynsmyndighet. Et viktig underlag for dette er reaktoranleggets sikkerhetsrapport (SAR).

Etter beslutningen om nedleggelse skal avdelingen fortsatt sørge for sikker drift av anlegget, trygg oppbevaring av nukleære materialer og brensel. Vi skal bistå til framtidig dekommisjonering og gjennomføre prosjekter knyttet til dette.

Omstilling til dekommisjonering vil være viktig i tiden fremover. Det vil innebære nye måter å jobbe på. Men det grunnleggende behovet for kompetente medarbeidere og viljen til å gjøre en god jobb vil være den samme.

Kontakt

480 50 543

Kontakt