Den smarteste veien til bærekraftig omstilling

Publisert: 8. juni 2021

(Illustrasjon: Shutterstock)

Målet er bærekraftig omstilling. I NTRANS-sammenheng handler det jo mest om energiomstilling, sier forskningsleder på IFE, Kari Aamodt Espegren. Hun leder også forskningsområde 4 i FME NTRANS – Norwegian Centre for Energy Transition Strategies.

Både teknologi og mennesker
Forskerne analyserer ulike omstillingsbaner på veien til et lav-utslippssamfunn, med spesielt blikk på den norske utviklingen og på hvordan samspillet med Europa kan foregå med de ulike alternativene.

– Omstillingen må være kostnadseffektiv, rettferdig og inkluderende. Det handler om både teknologi og mennesker, sier Espegren. Hennes egen bakgrunn er teknisk-økonomisk. Men i dette forskningsområdet samarbeider hun mye med forskere innen samfunnsvitenskapelige disipliner. Espegren og de andre forskerne skal forene de ulike perspektivene i en flerfaglig tilnærming. Ulike forskningsdisipliner og forskningsmodeller brukes for å analysere de samme problemstillingene.


Definere: Hvor er vi nå?
– Det er viktig at vi opplever hvor vi er nå, altså at utgangspunktet vårt er likt, og at vi har enn felles plattform. Og så må vi få alle til å spille på lag. De andre forskningsområdene og brukercasene er relevant å inkludere her, sier forskeren.
Forskningsområde 4 (FO4) skal dra nytte av forskningen i områdene 1-3, og kombinere de ulike perspektivene som karakteriserer retningene for omstilling i Norge, men også i EU og globalt. Planleggingen av omstillingen til lavkarbonsamfunnet er preget av høy grad av usikkerhet i mange sektorer og kunnskapsfelt. FO4 skal samarbeide tett med ulike aktører og interessenter som tar beslutninger.


Ser på transportsektoren først
– Området er stort, så vi har satt som mål å konsentrere oss om transportsektoren de første to årene. Det er mange aktører, og ulike forskningsmetoder og modeller, blant annet sosiotekniske modeller.

I den første toårsperioden er brukercasen om radikal omstilling i transport (UC3) den mest relevante, og et tett samarbeid med interessentene og brukerpartnerne fra transport skal etableres. Også brukercasen om å bygge framtidas samfunn (U1) har relevant aktivitet innen mobilitet, framtidig transportbehov og modale skift.

– Stat og kommune er en stor innkjøper av varer og tjenester, så offentlige innkjøpsordninger vil være en viktig del av omstillingen. For eksempel har Fylkeskommunen en viktig rolle som bestiller av kollektivtransport, blant annet ferger og hurtigbåter. Gjennom dette kan de legge til rette for en raskere innfasing av nullutslippsfartøy. Også havnene er en veldig viktig brikke, det trengs infrastruktur for påfyll av drivstoff som strøm og hydrogen.

 

Ni fortellinger om bærekraftig mobilitet
I 2020 jobbet NTRANS forskere med å beskrive ulike elementer i bærekraftig mobilitet, i artikkelen «Grand Narratives for sustainable mobility: A conceptual review», publisert i Energy Research & Social Science. Basert på en konsept- og litteraturstudie presenterer artikkelen ni fortellinger om bærekraftig mobilitet, inkludert blant annet grønn regulator, kompakte byer, rene drivstoffer, bildelingsordninger, det enkle liv og ulike IKT-løsninger.

Med utgangspunkt i disse fortellingene – som påvirker og påvirkes av hverandre – presenterer vi tre såkalt store fortellinger om bærekraftig mobilitet: elektromobilitet, kollektivtransport 2.0 og lavmobilitetssamfunnet. Artikkelen avsluttes med en vurdering med tanke på gjennomførbarhet (virker de?), aksept (vil vi ha dem?) og viktighet (er de bærekraftige?)


Hydrogen er spennende!
Espegren og NTRANS-kollegene i forskningsområde 4 har også jobbet med en forskningsartikkel på tema hydrogen. Den heter: «The role of hydrogen in the transition from a petroleum economy to a low carbon society,» og ble publisert i International Journal of Hydrogen 2. juni.
– Artikkelen er også basert på tidligere forskningsarbeid, og handler om rollen til hydrogen på veien mot lavutslippssamfunnet. Det er veldig spennende forskning som skjer på hydrogen-feltet!

Her kan du lese mer om de ulike forskningsområdene: FME NTRANS

Kilde:
https://www.ntnu.no/web/ntrans/vi-skal-finne-den-smarteste-veien?fbclid=IwAR0DjEo0SH-NxRSy3gi7D6NUTgYmnIkBIhI3r33jg6fJmFKnquRYzRqR6Y4