Brems og gass i revidert nasjonalbudsjett 2022

Publisert: 12. mai 2022

Nils Morten Huseby synes det er svært krevende og bekymringsfullt at regjeringen gjør et slikt drastisk tiltak uten å ha gjennomgått konsekvensene.

Stopp for tildelinger av forskningsmidler

Kunnskapsdepartementet vil stoppe tildelinger av forskningsmidler til nye prosjekter på områdene som ligger an til å gå i minus. Det kan dreie seg om tildelinger til forskningsinfrastruktur og støtte til EU-deltakelse i instituttsektoren. Instituttsektoren er stor bidragsyter til å få EU-prosjekter slik at Norge får tilbake midlene man bruker til finansiering av EUs forskningsprogram.

 – IFE er svært bekymret, og konsekvensen kan bli at instituttene ikke har finansiering til å arbeide med EU-prosjekter.Stans i tildelinger til forskningsinfrastruktur vil føre til stor usikkerhet for instituttene, spesielt dersom det omfatter nye prosjekter som vi er i gang med å prosjektere og investere i. Det kan få konsekvenser for norsk konkurransekraft dersom industrien ikke får tilgang til laboratorier og pilot- og demoanlegg for å utvikle teknologien, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE.

Huseby sier at man på nåværende tidspunkt ikke vet hva som er konsekvensene av regjeringens beslutning.

– Det er svært krevende og bekymringsfullt at regjeringen gjør et slikt drastisk tiltak uten å ha gjennomgått konsekvensene, sier han.

 Styrking av atomforskning

Kunnskapsdepartementet vil styrke forskning rundt kjernefysikk og kjernekjemi med et tilskudd på 25 MNOK. Forskingsrådet har gjennomført en forstudie om status for norsk nukleær forsking, som viser at det er nødvendig med en målrettet satsing for å styrke forskingsmiljøet.

Nils Morten Huseby mener det er et strategisk riktig valg.

– Det er svært viktig med nasjonal kompetanse om atomkraft, og positivt at regjeringen satser på mer forskning. Kompetansen er avgjørende for nedbyggingen av Norges atomprogram, som kommer til å ta flere tiår. Det er vanskelig å få tak i nok ressurser som har høyere utdanning innen kjernefysikk og kjernekjemi, og det kan utsette nedbyggingen av atomanleggene i Halden og på Kjeller. Kostnadene øker med 400 millioner kroner for hvert år som går, så det er kostbart å ikke ha nok kompetente folk. 

Krigen i Ukraina har synliggjort behovet for nasjonal kompetanse om håndtering av atomkraft og sikre forhold rundt atomkraft. IFE har siden 1948 utviklet Norges kompetanse om atomkraft, spesielt innen sikkerhet, og har et unikt internasjonalt nettverk i regi av Haldenprosjektet med aktører som myndigheter, kraftselskaper og regulatorer innen atomkraft i 20 land. Gjennom dette nettverket sikrer vi at Norge får tilgang til nyeste forskning og kompetanse om atomkraft og sikkerhet.

OM IFE

IFE er en selvstendig stiftelse som er lokalisert på Kjeller og i Halden. Instituttet har både norske og internasjonale kunder. IFE er et av Norges største forskningsinstitutt med rundt 650 ansatte. Instituttet har et ledende forskningsmiljø innen blant annet fornybar energi, digitale systemer, nukleærteknologi, radiofarmasi og industriutvikling.