Åpning av IFE testsenter for hydrogen og lansering av ny nasjonal strategi for energiforskning

Publisert: 30. juni 2022

Olje- og energiminister Terje Aasland åpnet i dag IFE Hynor 2.0 (Foto: PixelCo)

Engasjert næringsliv og testsentre som dette gir verdiskapende muligheter. Det er ekstra spennende å besøke et forskningsmiljø som over flere tiår har levert banebrytende  forsknings- og innovsjonsresultater innenfor blant annet hydrogen. Essensen i den nye Energi21-strategien handler om å legge til rette for utviklingen av nye grønne teknologier og arbeidsplasser. Det som skjer her på Kjeller er på mange måter strategien i praksis, sa olje- og energiminister Terje Aasland på dagens lansering.

Lanseringen av Energi21-strategien og Hynor 2.0 er sentrale brikker i samspillet som er en forutsetning for innovasjonskraften Norge nå trenger. Samspillet mellom forskning, politiske beslutningstakere, nærings- og industriaktører og investorer er viktigere enn noen gang. Mye står på spill når energinasjonen Norge nå skal ta posisjon i det grønne skiftet. Internasjonalt konkurreres det med alle midler for å være i tet i teknologiutviklingen som er en forutsetning for å lykkes med å nå klimamålene, men også for å ta markedsandeler når industrialiseringen nå går inn i en ny tidsalder.

Fra venstre IFEs forskningsdirektør for energisystemer, Tine Uberg Nærland, adm.dir. Nils Morten Huseby, Terje Aasland, styreleder i Energi21 Bjørn Holsen og adm.dir. Lene Mostue (Foto: Pixel&Co)

IFE Hynor testsenter for hydrogenteknologi
IFE Hynor er eid og driftet av IFE og lokalisert på Kjeller utenfor Lillestrøm. Senteret har laboratorier der det utføres eksperimenter på hydrogenproduksjon ved vannelektrolyse og reformering med integrert CO2-fangst samt på bruk av hydrogen i brenselceller. IFE Hynor 2.0 inneholder også et laboratorieoppsett for produksjon og som kan utvikles til eksperimentelt arbeid med flytende hydrogen. Vannelektrolyse- og brenselcellelaboratoriene på IFE Hynor er en del av en nasjonal forskningsinfrastruktur på brenselceller og hydrogen (N-FCH Centre), som er finansiert av Norges forskningsråd. IFE Hynor laboratoriene benyttes i nært samarbeid med ulike forsker- og industripartnere.

Les mer her (engelsk): IFE Hydrogen Technology Center (IFE Hynor)

– IFE har helt siden opprettelsen i 1948 spilt en nøkkelrolle i utviklingen av energinasjonen Norge. Fellesnevneren er at teknologiutviklingen må begynne lenger før det blir «hot». Vi har for eksempel landets ledende batteriforskningsmiljø. Det er noe vi har utviklet i over 15 år. Hydrogen har vi holdt på med siden begynnelsen av 1960-tallet. Det er nøkkelen til å forstå forskning og instituttenes rolle, fremhevet IFEs administrerende direktør Nils Morten Huseby. Forskning gir arbeidsplasser og eksportinntekter. IFE er forskningspartner for grønn omstilling og samarbeider nært med en rekke oppstartsbedrifter såvel som etablerte, internasjonale industriaktører.

Forskningssjef Øystein Ulleberg t.h. viser her noen av testfasilitetene på IFE Hynor til statsråd Terje Aasland og øvrige besøkende (Foto: Pixel&Co)

ZEG Power tar IFEs teknologiutvikling videre og ut i markedet
ZEG leverer løsninger for utslippsfri hydrogenproduksjon fra gass, gjennom sin nye ZEG ICC™-teknologi med integrert karbonfangst. Kombinert med turbin eller brenselcelle kan ZEG levere løsninger for ren kraftproduksjon. ZEG vil levere og installere et ZEG H1-anlegg til kunde H2 Production i CCB Energy Park i 2022.

– Vi er en spinoff fra IFEs forskning og uvikling på hydrogen over mange år. Vi ble etablert i 2008 og lager hydrogenfabrikker. Råstoffet inn er naturgass eller hydrokarbongass. Vår teknologi gir en rekke fordeler som blant annet går på kostnadsnivået. Vi får en høy fangstgrad og høy termisk virkningsgrad, som er viktig for energieffektivisering og kostnadsnivået for produksjonen. Dette vil være viktig teknologi for å utvikle hydrogenproduksjon basert på naturgass i Norge, men har også et stort eksportpotensiale, sa CEO i ZEG Power, Arild Selvig.

Les mer: ZEG Power

Vil videreutvikle Europas beste energisystem
Energi21 er den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien for ny klimavennlig energiteknologi. Siden 2008 har styret for Energi21 revidert strategien fem ganger, forrige gang i 2018. Den nye strategien baserer seg på innspill fra nærmere 700 representanter fra næringslivet og forskningsmiljøer. Med utgangspunkt i visjonen «Videreutvikle Europas beste energisystem», peker Energi21 på tre hovedutfordringer som må løses for å oppnå strategiens visjon:

1) Avkarbonisere transport og industri
2) Sikker, konkurransedyktig og miljøvennlig energiforsyning
3) Utvikle nye grønne industrier og marine energiteknologier.

Strategien trekker frem åtte prioriterte satsingsområder: Havvind, hydrogen, solenergi, CO2-håndtering, batterier og vannkraft. I tillegg løftes atsingsområdene «Integrerte og effektive energisystemer» og «energimarkeder og regulering» frem spesielt.

Blant anbefalingene til strategien er:

  • Raske og fleksible virkemidler og grønn risikovillig kapital
  • Styrkede budsjetter til energiforskningen
  • At næringslivet tar ansvar for teknologilederskap
  • Utdanningskapasitet og utdanningsprogrammer som speiler fremtidens energisystem
  • En bred og solid teknologi- og kompetanseplattform innen energiområdet
  • Internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid som styrker konkurransekraften til energinæringen, der særlig økt deltakelse i relevante EU-programmer løftes frem.

Les mer: Nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi.

Vi kommer til å oppleve at energi- og energisystemene i europeisk kontekst blir mye mer integrerte og vi har en mulighet til å bære fram noen risikoprosjekter for å være tidlig ute med å introdusere ny teknologi. Det tror jeg kan være et av Norges fortrinn. Da må den fremste testarenaen være her hjemme. Flytende havvind er et eksempel på et område der vi har et enormt potensial til å skape en ny industriera i Norge forutsatt at vi får rammebetingelsene på plass, får ned kostnadsdriverne og sørger for at det blir konkurransedyktige teknologier, understreket Terje Aasland.

IFE og Energi 21
For IFE er Energi21 en viktig premiss for utvikling av instituttet.  Høringsversjonen gav en pekepinn på at IFEs strategi for videreutvikling av instituttet er i tråd med de satsningsområdene Energi21 peker ut. IFE har høy aktivitet innen alle teknologiområdene som løftes frem, med unntak av vannkraft, og har vært tidlig ute med å utvikle avansert forskningsinfrastruktur som fundament for disse aktivitetene.

IFE har bidratt i utviklingen av begge de norskutviklede flytende vindturbinene som er eller snart blir sjøsatt, i.e. Equinor sin Hywind og Dr.techn. Olav Olsen sin OO-Star turbin. Vi bidrar også i utviklingen av flere andre havvindturbiner som er litt lenger unna å bli sjøsatt. IFE utvikler og selger den kanskje mest avanserte programvaren som finnes for å simulere flytende vindturbiner, 3DFloat. Programvaren har vært og er i utstrakt brukt for utvikling av norske og også utenlandske havvindturbiner og andre havvindteknologier. IFE jobber også med FoU og kommersielle prosjekter innen elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner via havvind.

Med teknologi fra atomforskningen utviklet i sin tid IFE teknologi som var avgjørende for utviklingen av norsk oljeindustri, slik som flerfaseteknologien, korrosjonsteknologi og reservoarkunnskap. Det grønne skiftet viser med tydelighet at denne grunnleggende kompetanse igjen kommer til nytte når vi skal fange, transportere og injisere store mengder CO2 og sørge for at den blir værende i undergrunnen. Gjennom fokus på kompetanse og mennesker er IFE i dag svært godt posisjonert til å komme med vesentlige bidra til det grønne skiftet.

IFEs har Norges ledende kunnskapsmiljø på batteriteknologi, med spesielt anerkjent forskning på neste generasjons anodemateriale i silisium, samt testing av kommersielle batterier. IFE har jobbet tett med Elkem for utviklingen av deres silisium-materiale for batterier. I tillegg har IFE vært helt sentrale i etableringen av Cenate, med nøkkelpersoner fra IFE og teknologiutvikling i IFEs lokaler. Batteriavdelingen på IFE jobber tett med både etablerte og fremvoksende norske bedrifter, og har også et tett samarbeid med Morrow, som benytter våre kontorlokaler og laboratorier. Videre har IFE vært sentral i testing av kommersielle batterier, spesielt til skipsapplikasjoner. Dette sørger for bedre forståelse av dagens maritime batteriteknologi, som gjør at Norge er det landet i verden med flest batterielektriske skip registrert.

IFE er nasjonalt ledende innen forskning på solenergi med bl.a. en forskningsgruppe innen storskala solkraftverk, ofte også kjent som solparker. Slike kraftverk forventes å stå for den største andelen av kraftproduksjonen i verden allerede i løpet av de neste to tiårene. Mulighetene for en norsk, internasjonalt rettet industri er store. Utviklingen er svært krevende: storskala solkraftverk kan inneholde millioner av komponenter som skal installeres, driftes og vedlikeholdes på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte i minst 30 år. For å håndtere datastrømmene fra slike enorme anlegg er moderne digitale verktøy, avansert dataanalyse og maskinlæring viktig.  Forskningsgruppen jobber med ledende norske bedrifter som Scatec, Equinor, Statkraft og Prediktor rundt flere av de mest sentrale temaene i dette svært aktive forskningsfeltet, blant annet innen følgende temaer: Design og modellering av solkraftverk, avansert dataanalyse for storskala solkraftverk, dronebaserte overvåkningssystemer, ytelse, degradasjon, feil og pålitelighet, utvikling og testing av nye teknologier for storskala solkraftverk, hybride solkraftverk etc.

IFE har et ledende forskningsmiljø innen energisystemanalyse. Vi utvikler ulike scenarier og modeller, analyserer påvirkning av fremtidig teknologi, sammenheng mellom ulike energibærere og ser på effekten av ulike politiske virkemidler. Vi analyserer kostnadsoptimale design av både lokale, nasjonale og internasjonalt energisystemer, og vi ser på koblingen mellom ulike sektorer. IFEs energisystemanalyser danner et viktig grunnlag for en rekke beslutningstagere i industri og for ulike nivåer i offentlig forvaltning.

IFE leder det nasjonale forskningssenteret MoZEES, som er et forskningssenter for miljøvennlig energi med fokus på nullutslippsløsninger i transportsektoren. Senteret fokuserer på batterier og hydrogen. IFE vil også spille en sentral rolle i et av de to nye nasjonale forskningssentrene for hydrogen, HYDROGENi som har oppstart denne høsten.

Pressemelding om lanseringene fra Olje- og energidepartementet (30. juni 2022)