Haldenprosjektet

Haldenprosjektet er et internasjonalt forskningsprosjekt under OECD-organisasjonen Nuclear Energy Agency (NEA) der statlige sikkerhetsorganisasjoner, nasjonale forskningsstiftelser og industribedrifter i 20 land samarbeider. Haldenprosjektet bidrar til å utvikle teknologi som kommer norsk industri til gode. Rundt 23% av OECD-landenes elektrisitetsbehov dekkes av kjernekraft. De fleste av våre naboland har kjernekraftverk. Haldenprosjektet ivaretar behovet for nasjonal kompetanse innenfor reaktorteknologi og bidrar til Norges strålevernberedskap. Prosjektet gir innsyn i det omfattende internasjonale utviklingsarbeidet som er rettet mot sikkerhet og drift av reaktoranlegg og gir det nødvendige grunnlag for vurdering av sikkerhetsteknologiske problemstillinger.

januar 18, 2019

Haldenprosjektet, som administreres av Institutt for energiteknikk, er et internasjonalt samarbeidsprosjekt med fellesfinansiering fra medlemslandene. Medlemmer i Haldenprosjektet er i hovedsak mydighetsrettede tilsynsorganer og organisasjoner som utfører reaktorsikkerhetsforskning. Forsknings- og utviklingsarbeidet ved Haldenprosjektet omfatter:

  • Internasjonalt koordinert utvikling og gjensidig utveksling av sikkerhetsteknologi.
  • Praktisk orienterte prøveprogrammer med basis i Haldenreaktoren og prototypiske kontrollrom.
  • Etablering av kvalifiserte materialdata og kontrollromsløsninger som underlag for lisensiering og sikkerhetsvurderinger.

 

Hovedpunkter i fellesprogrammet:

  • Resultatorientert virksomhet
  • Kontinuerlig oppgraderte installsjoner
  • Høyt kvalifisert personell
  • Sunn økonomi

Forskningsprogrammet er finansiert av de deltagende landene og fornyes hvert tredje år. Som vertsland dekker Norge en betydelig del av de felles programkostnadene.
Med 250 høyt kvalifiserte medarbeidere er Haldenprosjektet det største teknologiske forsknings- og utviklingsprosjektet i Østfoldregionen. Prosjektet disponerer 25 forskere fra utlandet og har rundt 700 utenlandske besøkende hvert år.

Prosjektets virksomhet gir betydelige ringvirkninger i lokalsamfunnet og har vært sterkt medvirkende til etableringen av annen teknologisk kompetanse i regionen.
Resultatene fra det internasjonale samarbeidet utnyttes i en økende oppdragsvirksomhet for norsk næringsliv. Gjennom import av teknologisk spisskompetanse utvikles systemer som har funnet bred anvendelse i nasjonal petroleums- og elkraftindustri. Det omfattende kontaktnettet mot ledende industri- og forskningsmiljøer i Europa, USA og Japan representerer en ressurs som i økende grad vil tjene norske interesser. Dette er spesielt interessant i en fase hvor internasjonalisering og styrking av små og mellomstore bedrifter står på dagsorden.

Organisasjoner fra 20 land deltar i Haldenprosjektet. Aktiviteter rettet mot økt sikkerhet av nukleære anlegg i Øst-Europa har resultert i deltagelse av den Tsjekkiske republikk i Prosjektet. Det er også opprettet samarbeid med russiske organisasjoner, i tråd med anbefalinger fra norske myndigheter.

Haldenprosjektets avtale fornyes hvert tredje år gjennom forhandlinger med deltagerne om programteknisk innhold og finansiering.

Hovedlinjene i programmet tar vare på felles prioriteringer og behov for nye data og nye systemer med hensyn til sikkerhet og pålitelighet. Programgjennomføringen følges opp av Haldenprosjektets internasjonale styreorganer. Det nåværende programmet har følgende hovedområder:

  • Menneske-maskin kommunikasjon
  • Materialteknologi
  • Kjernebrenselsikkerhet

Prosjektet opprettholder en optimal balanse mellom felles prioriteringer og nasjonale interesser. Et omfattende kontraktsarbeide gjennomføres parallelt med det internasjonale fellesprogrammet. Samspillet mellom fellesfinansiert- og kontraktvirksomhet gir et meget tilfredsstillende resultat, både teknisk og økonomisk.

IFE gjør forskning på oppdrag.
Ta kontakt med:

995 21 689