Forskningsinstitutter i god dialog om utvidet samarbeid  

Publisert: 29. juni 2021

De fire direktørene Tor-Petter Johnsen (NIVA), Nils Morten Huseby (IFE), Lars Andresen (NGI), og Kari Nygaard (NILU). Foto: Ingunn Trones, NILU

Norges Geotekniske Institutt (NGI), NILU – Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Institutt for energiteknikk (IFE) inngikk høsten 2020 en intensjonsavtale om å utrede nærmere samarbeid og modeller for dette. Arbeidet startet i januar 2021, og konsulentselskapet inFuture har bistått med å utarbeide en grundig analyse og kunnskapsgrunnlag om instituttene, markedet, rammebetingelser og alternative samarbeidsmodeller. 

– Prosessen og dialogen er svært positiv. Instituttene utfyller hverandre godt faglig og samarbeidspotensialet ser ut til å kunne være enda større enn vi antok da utredningen startet, sier Kari Nygaard, administrerende direktør NILU. 

Økt samarbeid for å levere på samfunnsoppdraget
Regjeringen har store ambisjoner for instituttene i instituttstrategien som ble fremlagt i 2020. Forskningsmidlene i EU og Norge er i økende grad rettet inn mot hvordan forskning og utvikling (FoU) bidrar til å løse samfunnsutfordringer.  

Klima, energi og miljø henger nært sammen. Store samfunnsutfordringer krever tverrfaglige og nye løsninger.

 Instituttene har i mange år arbeidet med å bidra til løsninger på de store samfunnsutfordringene knyttet til klima, energi og miljø. Vi er store forskningsmiljøer med betydelig nasjonal og internasjonal tilstedeværelse, og vi har de beste forutsetningene for å være foretrukken FoU-partner for offentlige aktører, industri og næringsliv fremover, sier IFEs administrerende direktør Nils Morten Huseby. 

InFuture har på oppdrag fra instituttene bidratt til en grundig analyse. Den viser at økt samarbeid kan gi et betydelig potensial for å løse samfunnsutfordringene på en enda bedre måte. Analysen omtaler tre alternative modeller for videre samarbeid. Alle innebærer mer samarbeid enn i dag, henholdsvis: 1) Samarbeid på flaggskipprosjekter, 2) Permanent samarbeid med én felles enhet og 3) Felles FoU-konsern.  

– Det er ikke konkludert eller tatt stilling til hvilken samarbeidsmodell som er best egnet, og det ønsker vi å utforske i månedene fremover. For NGI er det viktig at vi har nok tid til en god prosess, sier Lars Andresen, administrerende direktør NGI.
 

Utredningen fortsetter
Intensjonen var i utgangspunktet å konkludere på utredningen innen 1. juli 2021. Grunnet Covid 19-situasjonen har arbeidet foregått digitalt og med mindre mulighet for involvering i organisasjonene enn det som har vært ønskelig 

– Å inkludere fagmiljøer og ansattrepresentanter vil være sentralt i prosessen videre og baseres på analysearbeidet som nå foreligger og videreføressier Tor-Petter Johnsen, administrerende direktør NIVA 

Utredningene fortsetter over sommeren, blant annet med flere møtepunkter mellom fagmiljøene. 
 

Om IFE:
Institutt for energiteknikk (IFE) er en selveid stiftelse etablert i 1948. IFEs visjon er forskning for en bedre fremtid. Vi ser det som en del av vårt samfunnsoppdrag å være en kompetent og fremtidsrettet partner for norsk industri og næringsliv for å utvikle mer bærekraftig virksomhet og innovasjon blant eksisterende bedrifter, og stimulere til fremvekst av nytt næringsliv. IFE tilbyr et bredt spekter av forskningstjenester innen energi, miljø og digitalisering.  

Kontaktpersoner IFE: 
Nils Morten Huseby, adm.dir: 905 44 545 
Silje Aspholm Hole, kommunikasjonsdirektør: 930 22 096  

Om NGI:
NGI (Norges Geotekniske Institutt) er et uavhengig, internasjonalt senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. NGI er Norges ledende geotekniske fagmiljø og jobber innen områdene Bygg, anlegg og samferdsel, Miljøteknologi, Offshore energi og Naturfare. NGI utvikler bærekraftige løsninger og teknologi som sikrer at vi bygger samfunnet vårt på sikker grunn. 

Kontaktpersoner NGI: 
Lars Andresen, adm.dir: 922 99 863 
Liv Røhnebæk Bjergene, senior kommunikasjonsrådgiver NGI: 997 97 113    

Om NILU: 
NILU – Norsk institutt for luftforskning er en uavhengig stiftelse etablert i 1969. Våre kjerneområder er atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet, miljøgifter og bærekraftige miljø- og klimaløsninger. NILUs forskning og kompetanse skal bidra til å bevisstgjøre samfunnet om årsaker til og konsekvenser av klimaendringer og forurensning. Vi skal gjøre kunnskap innenfor instituttets kjerneområder synlig og tilgjengelig slik at den kan bli nyttig for samfunnet, og tjenestene vi leverer er tett koblet til forskningen vår.   

Kontaktpersoner NILU:  
Administrerende direktør Kari Nygaard, tlf. 93093892 
Kommunikasjonssjef Christine Forsetlund Solbakken, tlf. 41612181   

Om NIVA:
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål. Med et helhetsperspektiv på klima og miljø arbeider NIVA med å finne løsninger for en bærekraftig utvikling av sivilsamfunn, forvaltning og næringsliv. NIVA er eksperter på akvatiske økosystemer, både ferskvann og marint, og på hvordan de er koblet sammen og påvirker hverandre. NIVA arbeider tverrfaglig med samspillet mellom vann, miljø og samfunn, ut fra naturfaglig og samfunnsfaglig ekspertise.   
 

Kontaktpersoner NIVA:  
Tor-Petter Johnsen, administrerende direktør:  911 36 813
Gunnar Omsted, seniorrådgiver, medier og formidling: 936 54 386 / gunnar.omsted@niva.no

 

Om inFuture: 
inFuture er et ledende rådgivningsmiljø innen strategi og innovasjon med spesielt fokus på forretningsutvikling for tjenesteytende virksomheter. inFuture støtter norske og internasjonale virksomheter i fremtidsstudier, strategi- og innovasjonsarbeid. 

Kontaktperson inFuture: 
Robert Bykvist, Partner: robert.bykvist@infuture.no 95 28 54 42