Sikkerhet, kvalitet og miljø

Sektor Sikkerhet, kvalitet og miljø (SKM) skal overvåke og påse at IFE følger lover, forskrifter og interne krav.

Avdelingene i sektor SKM gjennomfører det uavhengige interne tilsynet av IFEs virksomheter i Halden og på Kjeller, HMS og kvalitet. Videre har sektoren funksjoner som er ansvarlig for videreutvikling av IFE kvalitetssystem, herunder HMS-system, og system for fysisk beskyttelse av IFE.

IFE er underlagt et strengt regelverk for sikkerhet og utslipp. Vi blir grundig fulgt opp på sikkerhet både nasjonalt og internasjonalt. Når det gjelder utslipp, setter Statens strålevern grenser for hvor mye vi får lov til å slippe ut til luft og vann. Utslippstillatelsen setter spesifikke utslippsgrenser, i tillegg er det satt begrensninger for hvor stor stråledose individer i den mest utsatte befolkningsgruppe skal kunne bli utsatt for. Grensene er veldig lave, det handler om sikkerhet. Likevel holdes utslippene langt under grenseverdiene. I 2017 var utslippet av radioaktivitet fra anleggene på Kjeller til luft og vann på henholdsvis 1,99 prosent og 0,008 prosent av gjeldende dosegrense, og for Halden var utslippene til luft og vann på henholdsvis 1,97 prosent og 0,09 prosent av grenseverdiene.

Løpende overvåking av radioaktivitet

Avdelingene Miljø- og strålevern på Kjeller og Strålevern i Halden har bred kompetanse innen strålevern, radioøkologi og radioaktivt avfall, og er en sentral del av Norges beredskap mot atomulykker. Vi driver forskning og bistår industri, helsevesen, myndighetene og forskningsinstitusjoner med kompetanse som er utviklet ved IFE. Ved IFE har vi laboratorier for måling av radioaktivitet i ulike prøvetyper, dosimetri og kalibrering av strålevernsinstrumenter, samt et eget elektronikklaboratorium. Strålevernstjenesten har som oppgave å sikre at all bruk av strålekilder og radioaktivt materiale er i overensstemmelse med nasjonale lover, forskrifter og retningslinjer. De vurderer og følger opp anbefalinger fra internasjonale organisasjoner. Målet er å begrense og redusere eventuelle stråledoser for ansatte på jobb, kontrollere at utslipp under normaldrift er innenfor utslippsgrensene. Strålevernstjenesten har en viktig rolle i IFEs beredskapsorganisasjon om det skulle oppstå uforutsette hendelser.

IFEs overvåking av miljøet sikrer at vi har full oversikt over det totale fotavtrykket vårt. Dette skjer blant annet gjennom miljøovervåkningsprogrammene på Kjeller og i Halden. IFE gir årlig ut en Miljørapport med et detaljert miljøregnskap og beskrivelse av IFEs arbeid med helse, miljø og sikkerhet.