IFE Halden HAMMLAB. Foto: Espen Solli, 2018

HAMMLAB

HAMMLAB er IFEs forskningslaboratorium for studier av kontrollrom-operatørers adferd og prestasjon. Formålet er å bidra til trygg og effektiv drift av komplekse industrielle anlegg. Vi studerer samspillet mellom menneske og maskin og samarbeid innad i skiftlaget, og vi benytter innsikten til å utvikle bedre sikkerhetsanalysemetoder, operatørstøttesystemer og brukergrensesnitt.

Formål

HAMMLAB har to hovedformål:

  • Tilrettelegge for realistiske studier av kontrollrom-operatørers adferd og prestasjon i samspill med komplekse industrisystemer
  • Tilby et realistisk miljø for utvikling, test og evaluering av prototyper på kontrollrom og kontrollromsystemer

Resultater

Forskningsresultater fra studier i HAMMLAB gir ny kunnskap om utfordringer og forbedringsmuligheter for enkelt-operatører og skiftlag under ulykkesscenarier. Vi studerer faktorer som samspill mellom menneske og automatisering, samarbeid innad i skiftlaget, operatørroller, bruk av prosedyrer, alarmsystemer, støttesystemer og brukergrensesnitt. Dette gir innspill til sikkerhetsanalyser, systemforbedringer og nye designløsninger. Resultatene brukes i industrien av instruktører, leverandører og tilsynsmyndigheter, og som innspill til nasjonale og internasjonale retningslinjer, standarder og regelverk.

HAMMLAB tilbyr prinsipper, metoder, design og prototyper som er relevante for kjernekraft-, petroleum- og prosessindustri, for kraftbransjen og transportsektoren og for forsknings- og treningssimulatorer.

Innhold

HAMMLAB består av to fullskala kjernekraftverk-simulatorer; et kontrollrom hvor profesjonelle skiftlag opererer de simulerte kraftverkene; og et galleri hvor eksperiment-teamet kontrollerer scenarier og observerer skiftlagets adferd og prestasjon.

Ved også å ta i bruk IFEs Virtual Reality Centre kan vi studere samhandling mellom kontrollrom-operatørene og feltoperatører ute i det simulerte anlegget. Andre nærliggende rom gir mulighet for å inkludere flere eksterne roller i studiene, f.eks tekniske støttesentra. Sammen med IFEs Senter for datasikkerhet kan vi studere hvordan dataangrep kan påvirke kontrollromsaktørene og i IFEs Fremtidslab kan vi utforske fremtidige operasjonskonsepter.

Datainnsamling og prestasjonsvurdering

Under scenariene gjør vi video- og lydopptak og samler datagrunnlag til prestasjonsvurderinger. Data omfatter f.eks trendkurver for relevante simulatorvariable; lister av tidsstemplede operatør-inngrep; aktiverte feilfunksjoner og alarmer og hendelser fra simuleringen. Vi kan også samle fysiologiske data som øyebevegelser og målinger av hjerne- og hjerteaktivitet. Dessuten samler vi alltid subjektive data fra deltakerne gjennom spørreskjemaer og intervjuer.

Faglige eksperter evaluerer operatørenes prestasjon underveis i scenariene, og de kan kontrollere og justere sine vurderinger i etterkant. HAMMLAB har avanserte verktøy for å spille av scenarier på nytt sammen med de innsamlede dataene, noe som gjør detaljert prestasjonsanalyse effektivt og etterprøvbart.

Kompetanse

IFE etablerer tverrfaglige forskningsgrupper når vi gjør studier i HAMMLAB. Gruppene består typisk av personer med utdanning og erfaring innenfor psykologi, interaksjonsdesign og programvareutvikling, koblet med eksperter på drift av det simulerte anlegget.

Relaterte produkter

ProcSee er IFEs programvare for å realisere brukergrensesnitt for overvåkning og kontroll av industrielle prosesser.

STEAMS lar oss gjøre opptak av simulator sesjoner og spille disse av igjen. STEAMS integrerer video, audio, skjermbilder, trendkurver, feilfunksjoner, operatøraksjoner, alarmer og hendelser til en felles, søkbar datastrøm som betydelig effektiviserer etter-analysen sammenliknet med tradisjonelle video-opptak.

SCORE er et støtte-verktøy for strukturert og konsistent vurdering av prestasjoner. SCORE har en modus for å utvikle evalueringsskjema og en modus for å bruke skjema ifm prestasjonsmålinger. Egner seg også godt til operatørers egen-evaluering.

Kontakt

Jokstad, Håkon

Kontrollrom og interaksjonsdesign,

Relaterte artikler

Kontakt