IFE Halden HAMMLAB. Foto: Espen Solli, 2018

HAMMLAB

HAMMLAB er IFEs forskningslaboratorium for studier av kontrollrom-operatørers adferd og prestasjon. Formålet er å bidra til trygg og effektiv drift av komplekse industrielle anlegg. Vi studerer samspillet mellom menneske og maskin og samarbeid innad i skiftlaget, og vi benytter innsikten til å utvikle bedre sikkerhetsanalysemetoder, operatørstøttesystemer og brukergrensesnitt.

Formål

HAMMLAB har to hovedformål:

  • Tilrettelegge for realistiske studier av kontrollrom-operatørers adferd og prestasjon i samspill med komplekse industrisystemer
  • Tilby et realistisk miljø for utvikling, test og evaluering av prototyper på kontrollrom og kontrollromsystemer

Resultater

Forskningsresultater fra studier i HAMMLAB gir ny kunnskap om utfordringer og forbedringsmuligheter for enkelt-operatører og skiftlag under ulykkesscenarier. Vi studerer faktorer som samspill mellom menneske og automatisering, samarbeid innad i skiftlaget, operatørroller, bruk av prosedyrer, alarmsystemer, støttesystemer og brukergrensesnitt. Dette gir innspill til sikkerhetsanalyser, systemforbedringer og nye designløsninger. Resultatene brukes i industrien av instruktører, leverandører og tilsynsmyndigheter, og som innspill til nasjonale og internasjonale retningslinjer, standarder og regelverk.

HAMMLAB tilbyr prinsipper, metoder, design og prototyper som er relevante for kjernekraft-, petroleum- og prosessindustri, for kraftbransjen og transportsektoren og for forsknings- og treningssimulatorer.

Innhold

HAMMLAB består av to fullskala kjernekraftverk-simulatorer; et kontrollrom hvor profesjonelle skiftlag opererer de simulerte kraftverkene; og et galleri hvor eksperiment-teamet kontrollerer scenarier og observerer skiftlagets adferd og prestasjon.

Ved også å ta i bruk IFEs Virtual Reality Centre kan vi studere samhandling mellom kontrollrom-operatørene og feltoperatører ute i det simulerte anlegget. Andre nærliggende rom gir mulighet for å inkludere flere eksterne roller i studiene, f.eks tekniske støttesentra. I IFEs Fremtidslab kan vi utforske fremtidige operasjonskonsepter.

Datainnsamling og prestasjonsvurdering

Under scenariene gjør vi video- og lydopptak og samler datagrunnlag til prestasjonsvurderinger. Data omfatter f.eks trendkurver for relevante simulatorvariable; lister av tidsstemplede operatør-inngrep; aktiverte feilfunksjoner og alarmer og hendelser fra simuleringen. Vi kan også samle fysiologiske data som øyebevegelser og målinger av hjerne- og hjerteaktivitet. Dessuten samler vi alltid subjektive data fra deltakerne gjennom spørreskjemaer og intervjuer.

Faglige eksperter evaluerer operatørenes prestasjon underveis i scenariene, og de kan kontrollere og justere sine vurderinger i etterkant. HAMMLAB har avanserte verktøy for å spille av scenarier på nytt sammen med de innsamlede dataene, noe som gjør detaljert prestasjonsanalyse effektivt og etterprøvbart.

Kompetanse

IFE etablerer tverrfaglige forskningsgrupper når vi gjør studier i HAMMLAB. Gruppene består typisk av personer med utdanning og erfaring innenfor psykologi, interaksjonsdesign og programvareutvikling, koblet med eksperter på drift av det simulerte anlegget.

Kontakt

Jokstad, Håkon

Intelligente systemer,

Relaterte artikler