Career

At IFE, Institute for Energy Technology, researchers from over 38 countries work for a better future. Our research reactors have built outstanding expertise for 70 years and enabled us to handle unique projects. They have led to improved nuclear safety in our neighboring countries and around the world, and are also central to the development of cancer drugs and innovative material research in Norway and internationally.
Master- and Phd-students at IFE. Photo: Espen Solli.

We participate in large, international projects, and 40 per cent of IFE’s income comes from international projects. IFE is working with the whole spectrum of energy. Our researchers contribute to the development of next generation of battery technology, lower emissions from oil and gas, zero emissions in the transport sector and better solutions for sun, wind and hydrogen. We produce and develop cancer drugs.

IFE’s workplace is characterized by a good working environment, and offers competitive wages and working conditions. We focus on competence development and are strongly committed to health, environment and safety.

We look for you who are interested in developing your skills together with our employees. You have a desire to work in an international, leading professional environment where there are great opportunities for growth and development. We are dedicated to delivering research that creates changes.

Please find all vacant positions in the list below.

Vacant positions

Position

Location

Application deadline

Avdelingsleder Energisystemer 
Kjeller 
2021-01-18 
Description:

Vi søker etter en motiverende og forretningsorientert leder som vil lede vår avdeling for energisystemer. 

Institutt for energiteknikk (IFE) er en uavhengig forskningsstiftelse i Norge, med lokasjoner på Kjeller og Halden. Vi er et internasjonalt ledende forskningsmiljø som aktivt utvikler innovative løsninger gjennom mennesker og teknologi. Vårt oppdrag er ‘Forskning for en bedre fremtid’. IFE er en bred tverrfaglig forskningsorganisasjon med internasjonal ekspertise på toppnivå innen digitale teknologier, material- og prosessteknologi, strømnings- og analyseteknologi, radiofarmasøytisk teknologi og nukleærteknologi.

Energisystemavdelingen bruker modeller som inkluderer energiproduksjon, energidistribusjon og teknologier for energibehov. Hensikten med arbeidet er å utvikle og analysere energiscenarier, utvikle strategier for å redusere klimagassutslipp, analysere sammensetningen av energibærere og analysere mulige fremtidige teknologivalg og energieffektivitetsløsninger for både offentlig og privat sektor. Vi fokuserer på effekten av teknologilæring, ny teknologi, atferdsaspekter, fleksibilitetsløsninger, nye energibærere, energilagring, sektorkobling og politiske tiltak. Avdelingen utvikler og bruker flere typer matematiske modeller for å øke kunnskapsgrunnlaget knyttet til det fremtidige energisystemet. Vi fokuserer både på kostnadseffektiv design og drift av lokale energisystemer, samt overordnede analyser med et samfunnsperspektiv som dekker forbindelsen mellom ulike energisektorer. Våre energisystemmodeller er utviklet i tett samarbeid med nasjonale myndigheter, industri- og teknologieksperter innen forskning og akademia. TIMES-modelleringsrammeverket spiller en sentral del av aktivitetene våre.

Avdelingen består av engasjerte medarbeidere og har mange forskningsprosjekter. For tiden deltar avdelingen i to forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), og samarbeider med ulike aktører innen energi, industri og offentlig forvaltning. IFE ser at avdelingen har et stort potensial for vekst.

Vi søker en avdelingsleder med bred kunnskap om energisystemet, som ikke bare ønsker å lede en forskningsavdeling, men som også ønsker å bidra aktivt i forskning selv.

We offer:
 • Jobb i et forskningsintensivt miljø med fokus på vitenskapelig utvikling, innovasjon og styrking av norsk industri
 • Samarbeid med motiverte og kreative kolleger innen en godt integrert og sosial faggruppe
 • Arbeid tett sammen med et team av forskere og ingeniører med lang fartstid og en ledende posisjon internasjonalt i forskningsfeltet
 • Deltakelse i utvikling av bærekraftig teknologi
 • Lønn i henhold til avtale
 • Sosiale goder, inkluderer pensjon og kollektiv gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Deltakelse på internasjonale konferanser
 • Moderne laboratorier med et sterkt fokus på HMS

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Qualifications:
 • Høyere utdanning på UoH-nivå. PhD / Dr.Ing / Dr.Scient / Sivilingeniør / M.Sc. / Hovedfag
 • Relevant ledererfaring, helst innen forskningsrelatert virksomhet
 • Relevant erfaring innen fornybar energi og modellering av energisystemer
 • God erfaring fra markedsføring og salg av forskningsprosjekter 
 • Demonstrert evne til å utvikle, sikre og gjennomføre prosjekt for eksterne kunder
 • Erfaring med å skrive prosjektforslag, helst NFR- eller EU-finansierte prosjekter
 • Kjennskap til fornybar energi, energisystemanalyse og økonomisystemet SAP er en fordel
Prefered profile:

Den rette kandidaten bør være selvstendig, entusiastisk og kreativ, og trives med å jobbe i skjæringspunktet mellom industri og akademia i samarbeid med kolleger og industrikunder. 

 • Kandidaten skal ha ledelsesambisjoner og en drivkraft for å bygge en organisasjon
 • Kunde- og salgsorientert med forståelse for kundenes behov
 • Resultatorientert med evne til å levere til forventninger
 • Lagspiller som får frem det beste i våre ansatte
 • Evne til å finne innovative løsninger
 • Evne til effektiv kommunikasjon med medarbeidere og kunder/samarbeidspartnere
Location:
Kjeller
Application deadline:
2021-01-18
Department head: Energy Systems 
Kjeller 
2021-01-18 
Description:

We are looking for a motivating and business-oriented leader who will lead our department for energy systems.

Institute for Energy Technology (IFE) is an independent research foundation in Norway, with locations at Kjeller and in Halden. We are an internationally leading research environment that actively develops innovative solutions through people and technology. Our mission is 'Research for a better future'. IFE is a broad interdisciplinary research organisation with top-level international expertise in digital technologies, materials and process technology, flow and analysis technology, radiopharmaceutical technology and nuclear technology.

The Energy System department uses models that include energy production, energy distribution and technologies for energy needs. The purpose of the work is to develop and analyze energy scenarios, develop strategies to reduce greenhouse gas emissions, analyse the composition of energy carriers and analyze possible future technology choices and energy efficiency solutions for both the public and private sectors. We focus on the effect of technology learning, new technology, behavioural aspects, flexibility solutions, new energy carriers, energy storage, sector linkage and policy measures. The department develops and uses several types of mathematical models to increase the knowledge base related to the future energy system. We focus on both cost-effective design and operation of local energy systems, as well as overall analysis with a societal perspective that covers the connection between different energy sectors. Our energy system models have been developed in close collaboration with national authorities, industry and technology experts in research and academia. The TIMES modelling framework plays a key part in our activities. The department consists of committed employees and has many research projects.

The department currently participates in two research centres for environmentally friendly energy (FME), and collaborates with various actors in energy, industry and public administration. IFE consider the department as having great potential for growth.

We are looking for a department head with broad knowledge of the energy system, who not only wants to lead a research department, but also wants to actively contribute to research themselves. 

We offer:
 • Work in a research-intensive environment with a focus on scientific development, innovation and strengthening Norwegian industry
 • Collaboration with motivated and creative colleagues within a well-integrated and social professional group
 • Work closely with a team of researchers and engineers with a long career and a leading position internationally within the research field
 • Participation in the development of sustainable technology
 • Salary according to agreement
 • Social benefits, including pension and group group life and accident insurance
 • Interesting and challenging work tasks
 • Participation at international conferences
 • Modern laboratories with a strong focus on HSE

We place great emphasis on your personal suitability for the position. IFE is subject to the National Security Act, and the candidate must be able to pass a background check and must be able to obtain security clearance and authorization.

Qualifications:
 • Education level: PhD, M.Sc. or equivalent
 • Relevant management experience, preferably in research-related activities
 • Relevant experience in renewable energy and modelling of energy systems
 • Good experience from marketing and sales of research projects
 • Demonstrated ability to develop, secure and implement projects for external customers
 • Experience in writing project proposals, preferably NFR- or EU-funded projects
 • Knowledge of renewable energy, energy system analysis and the financial system SAP is an advantage
Prefered profile:

The right candidate should be independent, enthusiastic and creative, and enjoy working at the intersection of industry and academia in collaboration with colleagues and industrial customers.

 • The candidate must have management ambitions and a driving force to build an organisation
 • Customer and sales oriented with an understanding of customers' needs
 • Results-oriented with the ability to deliver on expectations
 • Team player who brings out the best in our People
 • Ability to find innovative solutions
 • Ability to communicate effectively with employees and customers / partners
Location:
Kjeller
Application deadline:
2021-01-18
Researcher - Battery Materials Development 
Kjeller 
2021-01-31 
Description:

The Department of Battery Technology at IFE has a vacant researcher position (2 years with the possibility for a permanent position). We are increasing our activity in research and development of energy materials where we collaborate closely with Norwegian and foreign industry partners as well as with internationally recognized research organizations.

Renewable energy technologies and especially the battery market, are growing fast. Both need new energy materials. Our Materials Development group in the Battery Technology Department is producing and characterizing energy materials, directly used in new lithium-ion batteries or adjacent markets. 

We are seeking a person who can strengthen this team, take part in the development of energy materials and generate new projects within battery technology.

We offer:
 • Exciting and challenging research tasks
 • Participation in the development of sustainable technology
 • Participation in an internationally leading research team
 • Social benefits including pension, life insurance and accident insurance
 • Salary according to agreement
 • Collaboration with highly motivated and creative people within a well-integrated and social research group

We place great emphasis on your personal suitability for the position. IFE is subject to the National Security Act, and the candidate must be able to pass a background check and must be able to obtain security clearance and authorization.

Qualifications:
 • PhD or equivalent academic degree in physics, chemistry, materials science, process engineering or similar field
 • An experimentalist view: Ability to plan and perform experiments, analyse results, summarize and conclude
 • Experience working with lithium-ion battery technologies is a plus
 • Publications in peer-reviewed scientific journals
 • Expertise within one or more of the following topics will be beneficial:
  • Advanced characterization of energy materials
  • Experimental reactor research and development
  • Understanding of battery materials and/or silicon-based materials
 • Experience in project generation and management, preferably from EU- or Norwegian/Scandinavian funding system
 • Excellent written and oral communication skills in English (the department’s working language is English)
Prefered profile:
We are looking for a motivated person who has excellent problem-solving skills and who will be an active participant and collaborator in our group. You will have the chance to gain knowledge and skills that will support and extend the opportunities we have in our research groups. We pride ourselves in delivering technology needed by our partners and by society.
Location:
Kjeller
Application deadline:
2021-01-31
Seniorrådgiver analyse 
Kjeller 
2021-02-02 
Description:

Sektor Sikkerhet, Kvalitet og Miljø (SKM) har som oppgave å tolke og tydeliggjøre krav, forbedre IFEs sikkerhetsarbeid gjennom utdanningsarbeid, rådgivning og støttende prosesser, utvikle og forvalte IFEs ledelsessystem, gjennomføre internrevisjoner og bidra til god sikkerhetskultur. Sektor SKM tjener som sikkerhetsstaben til Administrerende direktør, og er delt inn i faggruppene Kvalitet og Miljø (KM), Security (SEC) og Nukleær sikkerhet og strålevern (NSS).

Sikkerhetsrådgiver analyse inngår i Faggruppe Security som jobber strategisk med ansvar for IFEs forebyggende sikkerhet. Hovedoppgaver vil være å produsere analyser som tjener som beslutningsunderlag for IFEs sikkerhets- og beskyttelsestiltak, overvåke sikkerhetstilstand i virksomheten og delta i operasjonalisering av IFEs styringssystem for sikkerhet. Stillingen vil innebære kontakt med linja, og tett samhandling med sikkerhetsleder og det øvrige sikkerhetsfaglige miljøet på strategisk nivå. Stillingen rapporterer faglig til sikkerhetsleder og administrativt til sikkerhetssjef/sektordirektør SKM. 

IFE søker derfor en erfaren analytiker med gode kunnskaper om risikoanalyse for komplekse virksomheter til stilling som seniorrådgiver analyse. 

We offer:
 • Muligheten til å jobbe med sikkerhet for et av Norges viktigste samfunnsoppdrag
 • Bli en del av et faglig engasjert, fremoverlent og inkluderende arbeidsmiljø
 • Jobbe med bredden av utfordringsbildet på høyt nivå på en unik arbeidsplass 
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Konkurransedyktig lønn (lønn og arbeidsvilkår etter avtale)
 • Sosiale goder, inkluderer pensjon og kollektiv gruppelivs- og ulykkesforsikring

Hovedarbeidssted vil være enten Kjeller eller Halden etter avtale, noe tilstedeværelse på begge steder må påregnes. Det er ønskelig at kandidaten gjennomfører kurs innenfor forebyggende sikkerhet. 


Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Qualifications:

Utdanning på minimum masternivå, fortrinnsvis innenfor risiko- og sikkerhetsstyring, etterretning eller annen relevant høyere utdanning. Kravet om utdanning på masternivå kan for særlig kvalifiserte søkere vurderes å fravikes til fordel for lang yrkeserfaring 

 • Minimum 5-10 års erfaring med arbeid innenfor risikoanalyse og forebyggende sikkerhet 
 • Erfaring med sikring av skjermingsverdige verdier, herunder objektsikring etter sikkerhetsloven med forskrifter
 • Gode kunnskaper om nasjonale lover og forskrifter knyttet til forebyggende sikkerhet
 • Gode kunnskaper om gjeldende trusselbilde og utviklingstrender 
 • Gode kunnskaper om sikkerhets- og beredskapsledelse 
 • Gode kunnskaper om digital sikkerhet
 • God kompetanse innen bearbeiding og analyse av informasjon
 • Ønske om
  • erfaring med relevante standarder innen NS 5830-serien og ISO 27000-serien
  • kunnskaper om nasjonal beredskap og krisehåndtering, samt dimensjonering av krise- og beredskapssystemer og med digitale krisestøtteverktøy
  • erfaring med sikkerhetsgradert informasjon og verdivurdering, samt GNF og skadevurdering

Det er en fordel med erfaring fra operativ tjeneste 

Prefered profile:
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Høy faglig og personlig integritet
 • God på leveranser, måloppnåelse og løsnings- og utviklingsorientert
 • Svært gode samarbeidsevner, også på tvers av fagområder og ulike nivåer i organisasjonen 
 • Må kunne jobbe godt selvstendig og som del av et team
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig (skandinaviske språk, engelsk)
 • Analytisk, initiativrik og evne til å se det store bildet
 • Kandidaten må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetsorganisasjon krever 
Location:
Kjeller
Application deadline:
2021-02-02
HMS- og Kvalitetssjef 
Kjeller 
2021-02-02 
Description:

Sektor Sikkerhet, Kvalitet og Miljø (SKM) har som oppgave å tolke og tydeliggjøre krav, forbedre IFEs sikkerhetsarbeid gjennom utdanningsarbeid, rådgivning og støttende prosesser, utvikle og forvalte IFEs ledelsessystem, gjennomføre internrevisjoner og bidra til god sikkerhetskultur. Sektoren består i dag av 14 ansatte. Sektoren er delt inn i faggruppene Kvalitet og Miljø, Security og Nukleær sikkerhet og strålevern. 

Ledig stilling som HMS- og Kvalitetssjef er knyttet til faggruppen Kvalitet og Miljø, og rapporterer til sektordirektør SKM. I faglige saker, definert i Internkontrollforskriften og IFEs ledelsessystem, rapporterer Kvalitetssjef til Administrerende direktør.

HMS- og kvalitetssjefens hovedoppgave er å sikre at IFE har et Ledelsessystem som styrer prosesser og aktiviteter slik at de oppfyller Instituttets mål og visjoner, samt oppfyller sertifiseringskrav og konsesjonsvilkår.

Vi søker derfor etter en kandidat som er motivert for samt har interesse av å lede kvalitetsarbeidet ved IFE.

We offer:
 • Muligheten til å jobbe med viktige og krevende samfunnsoppdrag
 • Bli en del av et kunnskapsrikt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale
 • Sosiale goder, inkluderer pensjon og kollektiv gruppelivs- og ulykkesforsikring

 Hovedarbeidssted vil være Kjeller eller Halden etter avtale, noe tilstedeværelse på begge steder må påregnes.


Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Qualifications:
 • Naturvitenskapelig utdanning på Masternivå eller PhD, fortrinnsvis med utdannelse i retning kvalitetsledelse/kvalitetsstyring
 • Minimum 5-10 års erfaring med arbeid innen kvalitetsstyring og kvalitetsforbedring
 • Erfaring med HMS-arbeid
 • God kunnskap om relevante standarder innen kvalitet-, miljø- og risikostyring
 • God kunnskap om nasjonale lover og forskrifter knyttet til kvalitet og sikkerhet/HMS
 • Ønske om god forståelse for informasjonssikkerhet
 • Kunne jobbe med prosesstilnærming og PUFF (Planlegge – Utføre – Forbedre – Følge opp)
 • Ønske om industriell erfaring, gjerne fra olje- og gass-sektoren
Prefered profile:
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Selvstendig og målrettet
 • Gode samarbeidsevner på tvers av fagområder og ulike nivåer i organisasjonen 
 • Evne til å motivere, inspirere og utfordre kollegaer og ledere
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig (skandinavisk språk)
 • Analytisk og evne til å se det store bildet
Location:
Kjeller
Application deadline:
2021-02-02
Department Head: Applied Nuclear Sciences 
Halden 
2021-02-07 
Description:
We are looking for a motivational and research-oriented manager to lead our Department of Applied Nuclear Sciences.
 
The Institute for Energy Technology (IFE) is an independent research foundation in Norway, with locations in Kjeller and Halden. We are an international leading research environment that actively develops innovative solutions through people and technology. Our mission is ‘Research for a better future’. We have roughly 600 employees, with annual sales of 1 billion NOK. IFE is a broad multi-disciplinary research organisation, with international top-level expertise in the fields of digital technologies, material and process technology, flow and analysis technologies, radiopharmaceutical technology and nuclear technology. We develop innovative technological solutions for both industry and the public sector in more than 30 countries and we host the International OECD Halden Reactor Project—Norway’s longest-running international research project. www.ife.no
 
The department of Applied Nuclear Sciences (ANS) consists of a multidisciplinary team of scientists and engineers that have been responsible for design, planning, and analysis of nuclear fuel and materials experiments conducted in the Halden research reactor, both within the OECD-Halden Reactor Project (HRP) and for bilateral customers. Additionally, the department leads projects financed by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs for improving nuclear safety in e.g. Russia and Ukraine.
 
The ANS department continues to analyse and ensure preservation of experimental data generated from hundreds of experiments conducted in the Halden reactor over the course of ca. 60 years of operation. In addition, the department is leveraging the competence and skills attained from conducting experiments in the harsh, in-reactor environment, towards other nuclear and non-nuclear fields, such as, fuel and materials characterization for final disposal, materials and waste characterization for decommissioning, space, and robotics. Furthermore, the ANS department works closely with other departments at IFE and within the Digital Systems sector, participating research, design, development, and evaluation of complex digital systems.
 
The Department Head’s role involves developing and managing the department and creating an inspiring environment where the best minds can thrive. The Department Head reports to the Director of the sector and participates in the sector’s management team. Candidates should be able to demonstrate excellent interpersonal and communication skills and the ability to build strong relationships throughout the organisation.
We offer:
 • An exciting management position within applied research
 • A stimulating work environment with skilful, experienced, and creative colleagues
 • A job where applied research is put to practical use
 • Challenging research projects based on industry applications
 • Plentiful opportunities for collaboration with ongoing projects in other research groups
 • Well-established national and international scientific and industrial networks
 • Competitive salary (subject to qualifications)
 • A large degree of autonomy and flexible working hours

 

We place great emphasis on your personal suitability for the position. IFE is subject to the National Security Act, and the candidate must be able to pass a background check and must be able to obtain security clearance and authorization.

Qualifications:
 • Education level: PhD, M.Sc., or B.Sc
 • Research experience that aligns with the department’s research focus
 • Experience from leadership roles in research-based organisations and coordination of research projects
 • Experience from marketing and selling research projects
Prefered profile:
 • A motivational leader (A good leader that motivates and manages staff effectively, and builds a positive working environment)
 • Customer and sales oriented with an understanding for customer needs
 • Results focussed with an ability to deliver on expectations
 • Team player that brings out the best in our people
 • Ability to find innovative solutions
 • Fluency in English oral and written
Location:
Halden
Application deadline:
2021-02-07
Researcher - Battery Systems 
Kjeller 
2021-02-07 
Description:

The Department for Battery Technology at IFE is currently seeing an increase in the activity within research and development of battery technology systems. We have a vacant researcher position (2 years with the possibility for a permanent position). We collaborate closely with Norwegian and foreign industry partners as well as with internationally recognized research organizations.

The battery market is growing fast and has new needs for electrification and large-scale energy storage. Your scientific contributions will investigate the lifetime, degradation and safety of batteries and battery systems. The research activity will also expand to new applications and business cases of battery systems such as 2nd life use of batteries and recycling of battery materials. Through industrial collaboration, as well as with the broader team at IFE, you will develop an understanding for the real-world needs and opportunities related to the use of battery technology systems.

We offer:
 • A positive and social working environment
 • Work in a relevant and research-intensive environment with focus on innovation
 • Possibility of permanent position
 • Social benefits including pension, life insurance and accident insurance

We place great emphasis on your personal suitability for the position. IFE is subject to the National Security Act, and the candidate must be able to pass a background check and must be able to obtain security clearance and authorization.

Qualifications:
 • PhD or equivalent within chemistry, physics, data science, material science or power electronics
 • Experience working with lithium-ion battery technologies is a plus
 • Experience with modelling, data interpretation and analysis
 • Industry experience is beneficial
 • Excellent written and oral communication skills in English
Prefered profile:
We need a motivated person who has excellent problem-solving skills and who will be an active participant and collaborator in our group. You will have the chance to gain knowledge and skills that will support and extend the opportunities we have in our research group. We pride ourselves in delivering technology needed by our partners and by society.
Location:
Kjeller
Application deadline:
2021-02-07
Cyber Lab. Assistant within Risk, Safety and Security 
Halden 
2021-05-31 
Description:
The Institute for Energy Technology (IFE) is an independent research foundation in Norway, with locations in Kjeller and Halden. Our vision is to be an ‘international leading research environment that actively develops innovative solutions through people and technology’. We have roughly 600 employees, with annual sales of approximately 1 billion NOK. IFE is a broad multi-disciplinary research organisation, with international top-level expertise in the fields of digital technologies, material and process technology, flow and analysis technologies, radiopharmaceutical technology and nuclear technology. Our mission is ‘Research for a better future’. We develop innovative technological solutions for both industry and public sector in more than 30 countries, and host the International OECD Halden Reactor Project. www.ife.no
 
The department of Risk, Safety and Security (RSS) conducts research, development and consultancy in risk, safety and security related to digital systems in critical infrastructure. With a long history in providing research on Software Dependability and Digital Instrumentation and Control (D&IC) within the nuclear field, the specialists in the department is today involved with competence on Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) in projects within both transport, oil and gas, energy and critical infrastructure. The Department has an increasing portfolio of projects in information- and cyber- security. The Department has established a Cybersecurity Centre for industrial control systems at IFE in Halden. The Centre is developing infrastructure and competence for providing cybersecurity assessment and training services to stakeholders involved in developing and operating critical operational technologies.
We offer:
 • A stimulating work environment with skilful, experienced, and creative colleagues
 • Well-established national and international scientific and industrial networks
 • A large degree of autonomy and flexible working hours 
 • Salary is based on the degree of experience and formal qualifications
 • Membership is established in the collective-group life-/accident insurance and in the Norwegian Public Service Pension fund
 •  Halden is a small town with a pleasant climate, located 120 km south of Oslo and has very favourable housing prices and unique opportunities for outdoor activit
 • We use background checks as a part of our recruitment process.

We place great emphasis on your personal suitability for the position. IFE is subject to the National Security Act, and the candidate must be able to pass a background check and must be able to obtain security clearance and authorization.

The first candidate will start as soon as possible, and work untill June 2021. We plan to have another candidate in autumn 2021.

Qualifications:
 • Knowledge in information- and cyber-security or computer science
 • Knowledge of control systems for critical infrastructure 
 • Good knowledge of different operating systems, firewalling and networking are preferable 
 • Knowledge of work in teams and projects are preferable 
 • Bachlor´s degree or similar within security, computer science or technical subjects 
 • Interest in combining work within cybersecurity with an education towards Master in cyber security

Education Level

 • College/University, Bachelor grade

Languages:

 • Norwegian
 • English 

Prefered profile:
 • The successful candidate is an independent and active person
 • Stays up to date and interested to adopt new skills 
 • Communication and collaboration capabilities are emphasized 
 • The position requires good knowledge in written and spoken English 
 • The candidate is a student at HIØ within information- and cyber-security or computer science
Location:
Halden
Application deadline:
2021-05-31

Who works at IFE?

IFE's Instagram account presents the people at IFE; "humans of IFE"
IFE’s Instagram account presents the people at IFE; “humans of IFE”

Curious about who works at IFE and what we do? Follow us on Instagram @humansofife. Here we present employees who work in different functions, from researchers and engineers within our various disciplines, to administration and support staff. Our people are our most important resource!

Links:

Master thesis at IFE?

Lab work at IFE

IFE has extensive collaboration with students at master level, and many departments offer guidance and access to experimental facilities at IFE for master students.

You can contact the Department Head or other contact persons with your own suggestions and ideas for a master project. Please find the appropriate contact person on our organization or contact web pages.

See some predefined master projects below and more on our Norwegian page.

Links:

Employee benefits

At IFE, we have employee benefits that will help to assure security, stimulate physical activity and contribute to a good work-life balance.

Your employee benefits:
• Collective pension scheme through the Norwegian Public Service Pension Fund
• Mortgages through the Norwegian Public Service Pension Fund
• Collective personnel insurance and disability pension and survivor’s pension
• Flexible working hours
• Full salary during parental leave and illness
• Extra day off in connection with Christmas and New Year
• Support for education

In addition, we can offer:
• Corporate sports team and support for fitness center
• Canteen arrangements