To nye Arena-klynger for digital omstilling og fornybar energi

Publisert: 19. november 2020

Regjeringen utnevnte i dag nye næringsklynger med digital og grønn profil.

– Vi er svært glade over at både Cluster for Applied AI i Halden og H2Cluster får Arena-status som klynger av Innovasjon Norge. Dette er et viktig steg i å skape ytterligere innovasjon og verdi for samfunnet. Både hydrogenteknologi og kunstig intelligens (AI) er viktige satsingsområder for IFE, sier IFEs administrerende direktør Nils Morten Huseby.

Ni nye miljøer blir tatt opp i det nasjonale programmet for næringsklynger. – Vårt nasjonale klyngeprogram har hatt stor betydning for bedriftene i klyngene, for utvikling av miljøenes og regionenes innovasjonskraft og attraktivitet, og dermed for utvikling av norsk næringsliv. Klyngeprosjektene viser at gjennom samarbeid er det fullt mulig å være i front. Målrettet samarbeid og læring er avgjørende for å hele tiden bli bedre, som er viktig for å overleve i markeder med tøff konkurranse, sier næringsminister Iselin Nybø.

– De nye klyngene representerer hele spennet i næringslivet. Felles for alle er at de har en grønn profil og representerer en nødvendig omstilling av næringslivet. Disse klyngene vil kunne bidra til å skape nye arbeidsplasser og sørge for vekst og utvikling i hele landet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utnevner-nye-naringsklynger-med-gronn-profil/id2786401/


IFE partner i to av klyngene

  • H2Cluster – The Norwegian Hydrogen Cluster er en nasjonal klynge med 37 norske og internasjonale partnere. Klyngen ønsker å samle et fragmentert hydrogenaktørbilde rundt en kraftfull satsing på innovasjon, verdiskaping og eksport. Klyngen skal fremskynde utviklingen og være en spydspiss for bærekraftig omstilling, verdiskaping og nye, grønne arbeidsplasser. Den utvikle et nasjonalt marked for hydrogenteknologi, og skalere for økt eksport.
  • Cluster for Applied AI med 39 medlemmer og 25 samarbeidspartnere har utgangspunkt i Halden. Den har som visjon at bedriftene skal bli internasjonalt ledende, datadrevne, effektive og kundefokuserte gjennom utvikling og bruk av kunstig intelligens. Klyngen vil utvikle et ledende, åpent miljø i Norge. Se også: https://www.smartinnovationnorway.com/nyheter/cluster-for-applied-ai-far-arena-status/


Fokus på bærekraft i klyngesamarbeidet

Søknadene har fokus på digital og grønn omstilling i næringslivet, og det er tydelig at bærekraft har blitt et viktig element som klyngene ønsker å samarbeide om. De ulike prosjektene skal bidra til å utløse samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter, med sikte på å øke næringslivets innovasjonsevne. Klyngene har et bredt og variert spenn av aktiviteter, fra omstilling ved bruk av digital kompetanse og kunstig intelligens til en kraftsatsing på hydrogenteknologi.


Høy kvalitet 

Ekspertene som har vurdert de 24 kandidatene påpeker at kvaliteten var høy, og at de fleste er kvalifiserte og ville hatt nytte av å delta i programmet. Representanter fra Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet har gjennomført en grundig vurdering av alle søknadene, individuelt og i plenum og med innspill fra fylkeskommunene. I tillegg har de gjort intervjuer med de sterkeste kandidatene.

Utvikling av klynger er en viktig del av regjeringens næringspolitikk. Klyngesamarbeid gjør det lettere å drive felles forskning- og utvikling, og bidrar til at deltakerne kan trekke på hverandres kunnskap og kompetanse. Klyngene er gode verktøy for å styrke bedriftenes omstillings- og utviklingsevne og bidrar samtidig til regional vekst og verdiskaping. Klyngeprogrammet er et viktig virkemiddel i næringspolitikken, og har stor betydning for bedriftene som deltar og for lokalsamfunnene de jobber i.

Fakta om klyngeprogrammet:

Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet finansierer programmet, mens Innovasjon Norge er ansvarlig for å forvalte ordningen, i samarbeid med Norges Forskningsråd og Siva.

For 2021 er det budsjettert med 217 millioner kroner til klyngeprogrammet. Fra årsskiftet er det 39 klynger med i programmet.

For mer informasjon, se http://www.innovasjonnorge.no/nic.

 

 

>>>