Sommerjobber / Summer internships 2022

(English version below)

Institutt for Energiteknikk (IFE) søker 9 engasjerte sommerstudenter til forskningsavdelingene Hydrogenteknologi, Solkraftsystemer og Energisystemanalyse.

Norge og resten av verden står ovenfor store utfordringer for å oppnå klimamålene og det grønne skiftet, og i IFE jobber vi kontinuerlig for å løse disse utfordringen gjennom forskning. I sommer ønsker vi å gi av vår erfaring slik at neste generasjons forskere og ingeniører kan hjelpe oss i kampen. Vi jobber i hovedsak med anvendt forskning i samarbeid med våre industripartnere, slik at om karrieren fortsetter videre innenfor akademia eller industrien, så håper vi at sommeren vil gi studentene et verdifullt og unikt innblikk i state-of-the-art innenfor forskning og industriløsninger. Noen av stillingen vil ha oppgaver som skal løses individuelt, mens andre vil jobbe i team, men uansett vil alle studenten bli fulgt opp av erfarne IFE-forskere som jobber med de relevante temaene til daglig. I tillegg vil det bli arrangert samlede sosiale opplegg for alle sommerstudenten på våre avdelinger, og noen opplegg med de andre sommerstudentene på IFE også.

Alle 9 stillinger vil være samlokalisert i våre nye lokaler på Kjeller, kun 25min unna Oslo s med kollektiv transport. Sommerjobbene vil typisk vare fra midten av juni til midten av august, men detaljene rundt oppstart og ferie kan diskuteres under rekrutteringsprosessen.

Gjerne merk tydelig i søknaden hvilken/hvilke stillinger du søker på. Studenter fra eldre årstrinn vil bli prioritert, men alle oppfordres til å søke. Søknadsfristen er 14. februar.

Søknad registreres gjennom webcruiter: Annonse – Webcruiter

Søknad må inneholde CV, vitnemål/karakterutskrift og personlig søknadsbrev. Vi håper å høre fra deg.

 

English version: Institute for Energy Technology has 9 vacancies for summer internships within the departments of Solar Power Systems, Hydrogen Technology and Energy System Analysis. At IFE we have many nationalities and international students are encouraged to apply.

The world is facing great challenges when it comes to limiting the impact of climate change and achieving the transition to a greener society, and at IFE we work continuously to solve these challenges through research. This summer we want to share our experience with the next generation of researchers and engineers. We are working mainly with applied research in collaboration with our industry partners, so whether you are planning to continue your career within academia or industry, you will be able to get a peek at state-of-the-art solutions to research and industry challenges. Some of the positions will have tasks to be solved individually, while some of the positions are to be solved in teams of a couple of students, but in either case the students will be supervised by experienced IFE researchers. In addition, during the summer, social events will be arranged for the students of our three departments, and some events with the other summer students from other IFE departments as well.

All 9 positions will be co-located at our new premises at Kjeller, 25minutes from Oslo S by public transport. The internships will last from mid-june to mid-august, but the start date and vacation days can be discussed during the recruitment process.

Please state clearly which position/positions you are applying for in your application. Master students will be prioritized, but all students are encouraged to apply. The vacancies are written in Norwegian, but feel free to write your application in English. The application deadline is the 14th of February.

The application has to be submitted through webcruiter: Annonse – Webcruiter

Please enclose your CV, grade transcript and personal application letter with your application. We are looking forward to hear from you.

 

Stillinger

 

#1 Solkraftsystemer (4 stillinger) / Solar Power Systems (4 positions):

Forskningsavdelingen Solkraftsystemer søker inntil fire sommerstudenter. Avdelingen utfører forskning og utvikling relatert til storskala bakkemonterte solkraftanlegg, flytende solkraftsystemer og integrerte systemer. Vi jobber i tett samarbeid med norske og internasjonale partnere for å støtte utvikling og implementering av ulike solenergiteknologier. Innenfor solkraftverk fokuserer vi på hvordan vi kan oppnå kostnadseffektive anlegg ved å bruke digitale verktøy for å studere ulike aspekter som påvirker anleggets ytelse. Innen flytende solceller (FPV) utfører vi forskning relatert til utvikling av individuelle FPV-teknologier, og fokuserer spesielt på ytelse og pålitelighet både under faktiske forhold og i laboratoriet. Vi har også betydelig aktivitet knyttet til integrering av solenergi i Norden, med et spesielt fokus på bygningsintegrert solcelleanlegg og hvordan kaldere klima og snøfall påvirker kraftproduksjonen fra solcelleanlegg.

Vi søker inntil fire studenter som støtter opp under de pågående forskningsaktivitetene på avdelingen. Følgende tema er aktuelle:

 • Modellering av solinnstråling
 • Smarte vedlikeholdsrutiner og algoritmer for storskala solpark
 • Utvikling av visualiseringsapp for ytelsen til flytende solparker
 • Karakterisering av moduler og akselerert aldring

Det er en forutsetning at studentene har erfaring med programmering, helst Python eller Matlab. Vi søker selvstendige studenter med lidenskap for fornybar energi og bakgrunn innen fysikk, kraftelektronikk, kjemi, energi-og miljø eller informatikk. Kunnskap om solenergi er en fordel.

Kontaktperson: Josefine Selj, josefine.selj@ife.no, 41677459

 

#2 Hydrogenteknologi (2 stillinger) / Hydrogen Technology (2 positions):

Forskningsavdelingen Hydrogenteknologi søker to sommerstudenter til modellering av fornybare energisystemer og analyse av eksperimentelle data fra IFE’s hydrogenteknologilab HyNOR. For modellering, så vil oppgaven bestå av å organisere eksisterende modellbibliotek ved Hydrogenteknologiavdelingen og bygge ut overordnede programmer som sammenfatter disse. Det er en forutsetning at studenten har erfaring med programmering, helst Engineering Equation Solver (EES), men også erfaring med for eksempel python eller Matlab. For den andre oppgaven, som består av automatisering av databehandling fra eksperimentelle oppsett ved HyNor (PEM vannelektrolyse og PEM brenselcelle), så er det en forutsetning at studenten har erfaring med python. Vi søker selvstendige studenter med lidenskap for fornybar energi og bakgrunn innen fysikk, materialteknologi, kjemi, elektronikk eller informatikk. Kunnskap om hydrogenteknologi (vannelektrolyse og brenselceller) er en fordel.

Kontaktperson: Ragnhild Hancke, ragnhild.hancke@ife.no, 99533302

 

#3 Energisystemanalyse (1 stilling) / Energy System Analysis (1 position):

Overgangen til et lavkarbonsamfunn krever omstilling av den norske sokkelen som gir muligheter for ny industri og inntektsmuligheter for Norge. Med et konkurransefortrinn knyttet til industrien til havs med ekspertise innen offshore installasjon og maritim bruk, kan Norge utvikle en industri som kan levere teknologi og løsninger både nasjonalt og globalt. Samtidig ønsker oljeindustrien å elektrifisere sokkelen, men kraft fra land vil trolig kreve ytterligere utbygging av «naturinngripende» landbasert energi, som vann- og vindkraft. Havvind langs norskekysten kan utgjøre en sentral brikke i en samfunnsøkonomisk omstilling av norsk sokkel, både ved elektrifisering av oljeplattformene og tilrettelegging av ny kraftkrevende industri, som grønn hydrogenproduksjon.

Forskningsavdelingen Energisystemanalyse søker en sommerstudent til å undersøke ulike utviklingsbaner for omstilling av norsk sokkel i samspill med havvind og ny industri. Arbeidet innebærer blant annet å kartlegge kraftbehovet for å erstatte dagens fossile energibruk på oljeplattformene og hvordan dette varierer med størrelse og over tid. Dette vil videre gi en indikator for investeringsbehovet i havvind og hvordan denne kapasitet burde fordeles i henhold til plasseringen av oljeplattformene langs norskekysten. Sommerstudenten vil også kartlegge ulike hydrogenløsninger for offshore produksjon, og undersøke mulige synergier for produksjon av grønt hydrogen med ny havvind og eksisterende oljeplattformer. Dersom studenten har erfaring med energisystemmodellering (GAMS, TIMES, Balmorel) kan det også være aktuelt å inkludere funn i eksisterende modell.

Vi søker selvstendige studenter med lidenskap for fornybar energi og bakgrunn innen energisystemer, kraftsystemer eller energiplanlegging. Kunnskap om vindkraft og hydrogen er en fordel, men ikke en forutsetning.

Kontaktperson: Kristina Haaskjold, kristina.haaskjold@ife.no, 90210140

 

#4 Energisystemanalyse (1 stilling) / Energy System Analysis (1 position):

Norge er en viktig energinasjon som både deltar aktivt i nye industrimuligheter og jobber aktivt å redusere klimagasser lokalt og globalt. Dette materialiserer seg i ny industri og/eller endret energibruk i industrien, som i sin tur påvirker det norske energisystemet. For å kunne planlegge hvordan fremtidens energisystem kan se ut, er en god forståelse av kraftbehovet i den raskt voksende industrisektoren helt avgjørende.

Forskningsavdelingen Energisystemanalyse søker en sommerstudent til å undersøke de seneste satsningene og planene for ny norsk industri eller alternativt energiomstilling. Relevante industrier er bl.a. datasenter, batteriproduksjon, hydrogen til fremstilling av mineralgjødsel og stål. Arbeidet innebærer blant annet å kartlegge kraftbehovet for de forskjellige industriene på et disaggregert nivå og utarbeide forskjellige nasjonale framtidsscenarier for nytt kraftbehov i industrisektoren. Dersom studenten har erfaring med energisystemmodellering (TIMES, Balmorel, OSeMOSYS, etc) kan det også være aktuelt å inkludere funn i eksisterende den nasjonale modellen.

Vi søker selvstendige studenter med lidenskap for fornybar energi og bakgrunn innen energisystemer, kraftsystemer eller energiplanlegging. Tidligere erfaring i beregning av energibruk i norsk industri og spesielt i nye industrisatsninger er en fordel, men ikke en forutsetning.

Kontaktperson: Janis Danebergs, janis.danebergs@ife.no, 93621298

 

#5 Energisystemanalyse (1 stilling) / Energy System Analysis (1 position):

Hydrogen er mer relevant en noen gang tidligere og er et viktig verktøy for å avkarbonisere forskjellige deler av energisystemet, blant annet med tanke på reduserte kostnader knyttet til fornybar kraftproduksjon og produksjon av elektrolyse og brenselseller. Hydrogen er samtidig et utfordrende molekyl å håndtere, der en stor vekt også må legges på komprimering, lagring og transport av hydrogen.

Forskningsavdelingen Energisystemanalyse og Hydrogen søker en felles sommerstudent til å både utvikle og modellere hydrogen i lokale energisystem. Aspekter som produksjon, lagring, komprimering og transport av hydrogen kommer til å inkluderes for å kartlegge kostnader i forskjellige scenarier der bl.a. elpriser etterspørsel varierer.

Vi søker selvstendige studenter med lidenskap for fornybar energi og bakgrunn innen energisystemer. Tidligere erfaring av modellering av hydrogen er en fordel, men ikke en forutsetning.

Kontaktperson: Janis Danebergs, janis.danebergs@ife.no, 93621298

 

Om IFE:

IFE (Institutt for energiteknikk) er et internasjonalt forskningsinstitutt for energi- miljø- og digitale løsninger. Instituttets hovedformål er på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling innenfor energisektoren, og ivareta nukleærteknologiske oppgaver for Norge. IFEs FOU område er i dag om lag 300 ansatte fordelt på to divisjoner: Energi og miljøteknologi (ENET) og Digitale systemer (DS). Vi har omfattende infrastruktur og fullskala laboratorier for å løfte prosjekter fra teoretiske modeller til kommersiell virksomhet. Målet er å bygge bro mellom forskning, utdanning og industriell virksomhet. Når neste kapittel i historien om Norge skrives, vil det handle om hvordan vi omstiller oss. Vi må skape nye og bærekraftige arbeidsplasser. Hos IFE er vi allerede i gang – vi forsker for en bedre fremtid.

 

Ledige stillinger

Stilling

Sted

Søknadsfrist

Prosjektingeniør 
Kjeller 
2022-01-23 
Beskrivelse:

Divisjon Radiofarmasi ved Ife har nærmere 70 års erfaring med produksjon av radiofarmaka og samarbeider med noen av verdens ledende legemiddelselskaper i utvikling av nye, effektive kreftlegemidler. Divisjonen jobber også med utbygging av sine fasiliteter på Kjeller for å kunne ta på seg oppdrag fra større og mindre kunder fra inn- og utland.

Avdeling Prosess og Validering i divisjon Radiofarmasi består av 10 personer og har ansvar for at alt produksjonsutstyr, støttesystemer og fasiliteter er vedlikeholdt og kvalifisert iht VMP, cGMP og GEP, samt leder og bidrar inn i prosjekter i divisjonen.

For å styrke avdelingens kompetanse inn mot prosjektarbeid søkes det etter en prosjektingeniør gjerne med bakgrunn fra prosessindustrien. Du vil få jobbe på tvers av divisjonen, med stor variasjon i arbeidsoppgaver hvor GxP, HMS og Strålevern vil være viktig komponenter i prosjektene. Stillingen rapporterer til Avdelingsleder.

Vi tilbyr:
• Ansvar og innflytelse i et aktivt og nyskapende fagmiljø innen neste generasjons kreftmedisiner
• Praktisering av fleksitid
• Tilrettelagt kompetansebygging gjennom kursing
• Uformelt og positivt arbeidsmiljø
• God kantineordning
• Sosiale goder inkludert pensjon, ulykke- og gruppelivsforsikring, bedriftsidrettslag og støtte til treningssenter 

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres. Søknader blir behandlet løpende.

Kvalifikasjoner:
• Du er utdannet Bachelor eller Master - gjerne innen maskin, automasjon, kjemiteknikk, prosess eller tilsvarende
• Du har erfaring fra industri, produksjon eller liknende teknisk miljø
• Du er vant med å lede prosjekter inkludert implementering, gjennomføring og dokumentasjon
• Det er en fordel om du har kjennskap til ISO, Good Manufacturing Practice (GMP) / Good Engineering Practice (GEP), kvalifiserings- og valideringsarbeid
• Muntlig og skriftlig god i norsk og engelsk
Foretrukket profil:
• Du er nøyaktig og kvalitetsbevisst
• Du er strukturert og ryddig
• Du har godt overblikk, men også sans for detaljer
• Du er omgjengelig og samarbeider godt med kollegaer og oppdragsgivere
Lokasjon:
Kjeller
Søknadsfrist:
2022-01-23
Elektro-/automasjonsingeniør 
Kjeller 
2022-01-23 
Beskrivelse:

Divisjon Radiofarmasi har nærmere 70 års erfaring med produksjon av radiofarmaka og samarbeider med noen av verdens ledende legemiddelselskaper i utvikling av nye, effektive kreftlegemidler. Divisjonen jobber også med utbygging av sine fasiliteter på Kjeller for å kunne ta på seg oppdrag fra større og mindre kunder fra inn- og utland.

Avdeling Prosess og Validering består av 10 personer og har ansvar for at alt produksjonsutstyr, støttesystemer og fasiliteter er vedlikeholdt og kvalifisert iht VMP, cGMP og GEP, samt leder og bidrar inn i prosjekter i divisjonen. Avdelingen har et høyt faglig nivå og et sterkt engasjement blant de ansatte.

For å styrke avdelingens kompetanse inn mot drift og vedlikehold søkes det etter en
elektro-/automasjonsingeniør. Stillingen innebærer å være en del av avdelingens drifts- og vedlikeholdsenhet som er spesialisert innen ventilasjon, renromsfiltrering, rene rom og produksjonslinjer. Du vil få stor variasjon i arbeidsoppgaver hvor GxP, HMS og Strålevern vil være viktig komponenter i hverdagen. Stillingen rapporterer til Avdelingsleder.

Vi tilbyr:
• Ansvar og innflytelse i et aktivt og nyskapende fagmiljø innen neste generasjons kreftmedisiner
• Praktisering av fleksitid
• Tilrettelagt kompetansebygging gjennom kursing
• Uformelt og positivt arbeidsmiljø
• God kantineordning
• Sosiale goder inkludert pensjon, ulykke- og gruppelivsforsikring, bedriftsidrettslag og støtte til treningssenter 

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres. Søknader blir behandlet løpende.

Kvalifikasjoner:
• Du er utdannet ingeniør eller tekniker - innen elektro, automasjon eller tilsvarende
• Du har erfaring fra industri, produksjon eller liknende teknisk miljø
• Du har erfaring fra elektro- og automasjonssystemer, og innehar relevant sertifisering
• Det er en fordel om du har kjennskap til ISO, Good Manufacturing Practice (GMP) / Good Engineering Practice (GEP) og PLC systemer
• Muntlig og skriftlig god i norsk og engelsk
Foretrukket profil:
• Du er nøyaktig og kvalitetsbevisst
• Du er strukturert og ryddig
• Du har godt overblikk, men også sans for detaljer
• Du er omgjengelig og samarbeider godt med kollegaer og oppdragsgivere
Lokasjon:
Kjeller
Søknadsfrist:
2022-01-23
Strålevernsingeniør 
Kjeller 
2022-01-23 
Beskrivelse:
Strålevernsingeniør inngår i system for stråleverntjenestens oppdrag ovenfor divisjon Radiofarmasi. Dette for å ivareta sikkerhet og kontinuitet i virksomheten, da spesielt ved behov for strålevernsbistand utenom ordinær arbeidstid. Stråleverningeniør skal kunne gi strålevernsbistand på selvstendig basis ved produksjon, vedlikeholdsarbeid og i beredskapssammenheng. Stråleverningeniør skal kunne håndtere strålevernalarmer, driftsalarmer og andre forhold som kan ha strålevernsmessige eller sikkerhetsmessige konsekvenser for Radiofarmasis installasjoner.
Vi tilbyr:
Kulturen i avdelingen er uformell, preget av et kompetansemiljø, men samtidig med sterk faglig ansvarsfølelse siden avdelingen består av spesialister. Det er et ungt miljø som følge av et generasjonsskifte de senere årene. 

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

We place great emphasis on your personal suitability for the position. IFE is subject to the National Security Act, and the candidate must be able to pass a background check and must be able to obtain security clearance and authorization.

Kvalifikasjoner:
. 3-årig ingeniørutdannelse/bachelor/teknisk fagskole i elektronikk, mekatronikk eller maskinteknikk.
. Språk: norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
. Kjennskap til risikovurdering og kvalitetsarbeid
. Førerkort klasse B
. Erfaring med strålevern og større anlegg
. Erfaring med utarbeiding av teknisk dokumentasjon
. Erfaring eller interesse for beredskap vil være en fordel
. Erfaring med anskaffelsesprosjekter vil være en fordel
. Kjennskap til programmering vil være en fordel
Foretrukket profil:
. Strukturert og ansvarsbevisst, interesse for QA-arbeid
. Selvstendig, initiativrik og målrettet
. Problemløser
. Lagspiller
. Lærevillig  
. Stort fokus på sikkerhet og sikkerhetskultur
 
Lokasjon:
Kjeller
Søknadsfrist:
2022-01-23
Farmasøyt til radiofarmasøytisk grossistvirksomhet 
Kjeller 
2022-01-31 
Beskrivelse:
Divisjon Radiofarmasi ved IFE har nærmere 70 års erfaring med produksjon av radiofarmaka og samarbeider med noen av verdens ledende legemiddelselskaper i utvikling av nye, effektive kreftlegemidler. I løpet av 2022 skilles virksomheten ut og etableres som eget AS. Med våre norske og multinasjonale samarbeidspartnere utvikler, produserer og distribuerer vi banebrytende legemidler for kreftpasienter over hele verden.

Avdeling for kontroll og distribusjon er grossist og detaljist for radiofarmaka i Norge. Våre hovedoppgaver er å forsyne norske sykehus med radiofarmaka, levere radiofarmaka til kliniske utprøvninger i inn- og utland, samt distribusjon av kontraktsproduserte radiofarmaka fra produksjonsanlegget på IFE. Avdelingen har i dag 26 ansatte. Stillingen lyses ut da en av våre erfarne farmasøyter skal over i en annen stilling internt.

Bli en del av vårt spennende verdensledende produksjons- og utviklingsmiljø innen radioaktive legemidler:
Vi tilbyr:
 • Spennende faglige utfordringer i et verdensledende fagmiljø for radiofarmasi
 • Tilrettelagt kompetanseutvikling
 • Uformelt, tverrfaglig og positivt arbeidsmiljø
 • Praktisering av fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Søknader blir behandlet løpende.

Kvalifikasjoner:
 • Master i farmasi/cand.pharm. eller bachelor i farmasi/reseptar
 • Autorisasjon som farmasøyt med ekspedisjonsrett i Norge er en forutsetning
 • Erfaring fra grossistvirksomhet med legemidler og erfaring med håndtering av radioaktive legemidler er en fordel
 • Kjennskap til regelverket for god distribusjonspraksis (GDP) eller god tilvirkningspraksis (GMP) er en fordel
 • Norsk, meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig
 • Engelsk, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Foretrukket profil:
 • Selvstendig med høy gjennomføringsevne
 • Analytisk, systematisk og nøyaktig
 • Kvalitetsbevisst og helhetsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Lokasjon:
Kjeller
Søknadsfrist:
2022-01-31
Fysiker 
Halden 
2022-02-06 
Beskrivelse:

Den nukleære virksomheten på IFE er organisert for å være rustet for nye utfordringer knyttet til dekommisjonering. Avdeling Strålevern, fysikk og kjemi ved IFEs nukleære anlegg i Halden består av 3 faggrupper med til sammen 17 ansatte.

Avdelingen har det faglige ansvaret for strålevern, overvåking av utslipp til omgivelsene, samt miljøovervåking og fysikkberegninger. Dette innebærer å følge opp strålevernsforhold knyttet til drift av anleggene, lagring og håndtering av brukt brensel og radioaktivt avfall, samt kommende dekommisjoneringsprosjekter, etter interne og eksterne krav. Avdelingen er også ansvarlig for drift av anleggets kjemi- og strålevernslaboratorier.

Avdelingen har behov for å styrke kompetanse, samt øke kapasiteten til å gjennomføre nødvendige vurderinger og beregninger knyttet til avdelingens oppgaver, og søker derfor etter en fysiker som skal inngå i avdelingens fysikkgruppe. Avdelingen bidrar også med fysikerkompetanse til andre avdelinger innen nukleær virksomhet på IFE/NND.

Vi søker derfor en motivert og engasjert fysiker til spennende oppgaver i et viktig  samfunnsoppdrag.

Vi tilbyr:
 • Muligheten til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag
 • Avdelingen kan tilby svært varierte arbeidsoppgaver og et spennende tverrfaglig miljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale
 • Sosiale goder inkludert pensjon, ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Arbeidssted i Halden

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Kvalifikasjoner:
 • Utdanning i fysikk på MSc- eller PhD-nivå
 • Kjennskap til flere av emnene strålevern, strålingsfysikk, radioaktivitet, dosimetri, reaktorfysikk, måling av stråling og radioaktivitet, instrumentering og mekanismer for spredning av radioaktivitet i miljøet er en fordel.
 • God formuleringsevne både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
Foretrukket profil:
 • Strukturert og ansvarsbevisst med fokus på sikkerhet og sikkerhetskultur
 • Selvstendig og målrettet
 • Problemløser
 • Gode samarbeidsevner
 • Lærevillig og proaktiv
Lokasjon:
Halden
Søknadsfrist:
2022-02-06
Sommerjobber / Summer internships 2022 
KJELLER 
2022-02-14 
Beskrivelse:

Institutt for Energiteknikk (IFE) søker 9 engasjerte sommerstudenter til sektor Fornybar energisystemer innenfor følgende forskningsavdelingene lokaliser på Kjeller:

Solkraftsystemer 

Hydrogenteknologi 

Energisystemanalyse 

Norge og resten av verden står ovenfor store utfordringer for å oppnå klimamålene og det grønne skiftet, og i IFE jobber vi kontinuerlig for å løse disse utfordringen gjennom forskning. I sommer ønsker vi å gi av vår erfaring slik at neste generasjons forskere og ingeniører kan hjelpe oss i kampen. Vi jobber i hovedsak med anvendt forskning i samarbeid med våre industripartnere, slik at om karrieren fortsetter videre innenfor akademia eller industrien, så håper vi at sommeren vil gi studentene et verdifullt og unikt innblikk i state-of-the-art innenfor forskning og industriløsninger

Vi ønsker at du oppgir hvilke(t) område(r) du er interessert i å jobbe innenfor i søknaden din. Se kontaktinformasjon innenfor de ulike avdelingene nedenfor. 
Sommerjobbene vil hovedsakelig være i månedene juni-august, men detaljene rundt oppstart og ferie kan diskuteres under rekrutteringsprosessen. 

 

Mer info om stillingene og avdelingene

More information about the positions and departments:

Sommerjobber / Summer internships 2022 - IFE

https://ife.no/sommerjobber-summer-internships-2022/

 

Vi tilbyr:

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

We place great emphasis on your personal suitability for the position. IFE is subject to the National Security Act, and the candidate must be able to pass a background check and must be able to obtain security clearance and authorization.

Kvalifikasjoner:
 • Erfaring med programmering, helst Python eller Matlab
 • Fysikk
 • Kraftelektronikk
 • Kjemi
 • Energi- og miljø
 • Informatikk
 • Fornybar energi
Foretrukket profil:
 • Selvstendig
 • Evnen til å sette seg inn i nye oppgaver
 • Fleksibel og ansvarsfull
 • Nysgjerrig på fornybar energi
 • Gode IT kunnskaper
Lokasjon:
KJELLER
Søknadsfrist:
2022-02-14
Virksomhetscontroller 
KJELLER 
Snarest 
Beskrivelse:

IFE er inndelt i tre virksomhetsområder: Forskning og utvikling (FOU), Radiofarmasi (RF) og Nukleærteknologi (NUK). Virksomhetsområdene er videre inndelt i divisjoner, sektorer og avdelinger.

IFEs FOU område er i dag om lag 300 ansatte fordelt på to divisjoner: Energi og miljøteknologi (ENET) og Digitale systemer (DS).
Ved IFE bygger vi bro mellom forskning, utdanning og industriell virksomhet. Vi har omfattende infrastruktur og fullskala laboratorier for å løfte prosjekter fra teoretiske modeller til kommersiell virksomhet. IFE har unik kompetanse og systemer innen strålevern og miljøovervåking av radioaktive og kjemiske utslipp. Det gjør oss til en viktig partner for bedrifter som vil forske, utvikle og produsere nye løsninger for fornybar energi og medisin ved bruk av radioaktive kilder.

Digitaliseringen av samfunnet tar oss inn i en ny tid. IFE har bred digital kompetanse og bidrar til kvalitetssikring og effektivisering for kunder i offentlig virksomhet, næringsliv og industri. Når neste kapittel i historien om Norge skrives, vil det handle om hvordan vi omstiller oss. Vi må skape nye og bærekraftige arbeidsplasser. Hos IFE er vi allerede i gang – vi forsker for en bedre fremtid.

Vi søker etter en Virksomhetscontroller som skal jobbe for divisjon Energi og Miljøteknologi (ENET) på Kjeller.
Dine hovedansvarsområder vil være å sikre overordnet kontroll og styring av divisjonen. Du vil jobbe tett med de ulike nivåene i linjen og koordinatorstaben for å sikre at det økonomiske datagrunnlaget som benyttes til styring av divisjonen er korrekt. Arbeidet legger grunnlag for den økonomiske styringen og det økonomiske mulighetsrommet for divisjonen.

Virksomhetscontrolleren har en helt sentral posisjon i organisasjonens styring og vil rapportere til økonomileder.

Vi tilbyr:

Ansvar og innflytelse i et aktivt og nyskapende fagmiljø

 • Faglige utfordringer innenfor viktige tidsaktuelle områder
 • Uformelt og positivt arbeidsmiljø
 • Store muligheter for utvikling og påvirkning
 • Konkurransedyktige betingelser. Hos IFE har vi ansattgoder som skal være med å skape trygghet, stimulere til fysisk aktivitet og bidra til god balanse mellom arbeid og fritid.


Dine ansattgoder:

 • Gode pensjonsordninger
 • Kollektiv personalforsikring samt uførepensjon og etterlattepensjon
 • Fleksibel arbeidtid også i forhold til hjemmekontor
 • Full lønn under foreldrepermisjon og sykdom
 • Ekstra fridag i forbindelse med jul og nyttår
 • Støtte til utdanning
 • Bedriftsidrettslag og støtte til treningssenter
 • Kantineordninger

Søknadsfrist: Snarest
Søknad og CV sendes inn elektronisk via denne annonsen.
Arbeidssted: Kjeller

Vi ser frem imot å høre fra deg!

Nysgjerrig på hvem som jobber på IFE, og hva vi driver med: Følg oss på Instagram @humansofife. Her .presenterer vi ansatte som jobber i ulike funksjoner, fra forskere og ingeniører innen våre ulike fagområder, til administrasjon og støtteapparat. Menneskene våre er vår viktigste ressurs!

 

 Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne   sikkerhetsklareres og autoriseres.

 We place great emphasis on your personal suitability for the position. IFE is subject to the National Security Act, and the candidate must be able to pass a background        check and must be able to obtain security clearance and authorization.

Kvalifikasjoner:

Vi søker etter deg som har:

 • Utdannelse på masternivå, relevant erfaring kan kompetanse for manglende grad
 • Relevant erfaring, helst innen controlling eller regnskap
 • Kjennskap til økonomisystemet SAP er en fordel
 • Erfaring med endringer i organisasjoner, ansvar for omstillinger
 • Erfaring fra prosjektorganisasjon/prosjektøkonomi med god forretningsforståelse
 • Erfaring med EU- og NFR prosjekter er en fordel 
 • Meget gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
Foretrukket profil:

Personlige egenskaper:

 • Evne til å ta initiativ og å være ansvarlig
 • Resultat- og løsningsorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig, så vel som i team
 • Kvalitetsorientert
 • Strukturert og systematisk – sikrer kontroll og god oversikt
 • Fleksibel
 • Mestrer kompleksitet – du klarer å navigere i en kompleks virksomhet med mange parallelle aktiviteter
 • Stor arbeidskapasitet - trives med varierte og hektiske arbeidsdager
Lokasjon:
KJELLER
Søknadsfrist:
Snarest