Forbedring av avfallsdeponier

Hvert år blir store volumer med husholdningsavfall og kommunalt avfall lagret som fyllinger, til tross for sortering og resyklering.

Mineralindustrien produserer også store volumer med mineralavfall som blir lagret i fyllinger. Disse fyllingene blir en del av det geohydrologiske systemet så fremt de ikke forsegles. Hvis ikke landfyllingene er forseglet kan giftstoffer fra avfallet lekke over i nærmiljøet og grunnvannet.

Miljøpåvirkningen fra landfyllinger kan reduseres på to måter. For det første, ved en bedre forståelse av hvordan fyllinging inngår i det hydrogeologiske systemet, noe som er nødvendig for å kunne forsegle avfallet i fyllingen. Denne forståelsen kan brukes til å forbedre planlegging av fremtidige fyllinger, men den er også nytting for å håndtere problemer i eldre fyllinger. Dette kan være problemer som lekkasje av metan, tung metaller eller forskjellige giftstoffer. For det andre, den totale mengden avfall i fyllinger må minimaliseres, for eksempel ved å finne en industriell anvendelse av avfallet.

IFE gjør forskning på oppdrag.
Ta kontakt med:

Van Noort, Reinier

Reservoarteknologi,

924 30 032

Relaterte artikler

Kontakt