Integrerte transport- og energimodeller (ITEM)

Hva enten den vinnende kjøretøyteknologien viser seg å bli batterier, kjøreledning eller hydrogen produsert ved elektrolyse av vann, vil etterpørselen etter strøm og belastningen på strømnettet øke kraftig. Hvilke utfordringer og muligheter innebærer dette for energiforsyning og -distribusjon? Hvor vil de viktigste flaskehalsene oppstå? Hvordan kan utfordringene møtes? Er det mulig å se for seg en betydelig tettere integrasjon mellom samferdselen og kraftsektoren, der kjøretøyene både kjøper og selger strøm og dessuten fungerer som energilager?

Prosjektet ITEM ser fram mot 2030 og 2050 og tar ikke minst sikte på å avdekke vilkårene for elektrifisering av godstransporten på vei. Dybdeanalyser av samspillet mellom transport og energiforsyning og av vilkårene for elektrifisering vil bli gjort i de to korridorene Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim. Med sikte på analyser på overordnet nasjonalt nivå vil en dessuten utarbeide en rutine for samkjøring mellom eksisterende og forbedrede modeller for energi-, transport- og kjøretøymarkedene. Målet er et beslutningsstøtteverktøy som tar opp i seg all relevant kunnskap om norsk samferdsel og energiforsyning og spesielt om hvordan disse sektorene vil påvirke hverandre i et framtidig lavutslippssamfunn.

ITEM er et kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) med tre forskningspartnere og ni brukerpartnere fra energiforsyning, samferdsel og offentlig forvaltning. Prosjektet ledes av Institutt for enegiteknkkk (IFE), med Transportøkonomisk institutt (TØI) som hovedsamarbeidspartner. University of California, Davis er internasjonal forskningpartner.

Start: 2018 – Slutt: 2021