Strømning- og miljø­teknologi

Sektoren benytter sin forskningskompetanse innen en rekke markedsområder med overlappende faglig behov. Ved å fokusere på kompetansen i avdelingene arbeider vi inn mot en lang rekke markeder som vindenergi, olje og gass, helse og miljøteknologi.

Sektoren omsetter for ca. 80 millioner kroner, har 63 ansatte og består av fem avdelinger.

En stor del av forskningen er knyttet opp mot olje og gassindustrien, samtidig som vi benytter kunnskapen fra dette området til å bygge opp tverrfaglige grupper innen andre områder på IFE. Ved å ha inngående kjennskap i tema som fluiddynamikk, kjemisk analyse og materialvalg er sektoren godt posisjonert til å levere forskning der digitalisering, tverrfaglighet og innovasjon er sentrale komponenter. Dette dekker godt behovet for forskning Norge har når vi beveger oss mot et mer bærekraftig samfunn som ønsker å redusere sitt miljømessige fotavtrykk og implementere sirkulærøkonomien.

Sektoren har høy kompetanse innen kjemisk analyse og tolkningen av hvordan kjemiske komponenter og andre miljøgifter beveger seg i grunnen. Denne evnen til å spore og finne kjemiske komponenter benyttes inn mot felter som hydrogenforskning og innen forskning på miljøgifter og deponier. En stor del av sektorens satsinger kobles opp mot IFE sine sentrale satsinger innen helse, digitalisering og fornybar energi.

Sektorens forskere har utviklet digitale verktøy for norsk industri i mer enn 30 år, der utviklingen av OLGA står som en bauta som den kanskje viktigste innovasjonen fra forskningsbransjen i Norge noensinne. OLGA er et beregningsprogram for transport av olje, gass og vann i samme rørledning, såkalt flerfasetransport. Navnet er en forkortelse av «oil and gas simulator». Flerfaseteknologien ble kåret av Aftenposten som viktigste norske oppfinnelse siden 1980. Den har gjort det mulig å bygge ut felt som ligger lengre fra land og på større havdyp, og teknologien har spart oljeindustrien for milliarder.

Sektoren var tidligere vertskap for en SFI innen strømningsteknologi. I dag er sektoren ikke dominert av de store prosjektene, men heller en rekke mindre prosjekter. Sektoren har et stort kommersielt fokus og mange av prosjektene er
bilaterale med internasjonale kunder. Sektoren er deltager i en SFI IOR-sentret (Increased Oil Recovery) med Universitetet i Stavanger og IRIS.

Hovedtyngden av inntektene kommer fra Forskningsrådsprosjekter. Innen korrosjonsteknologi, miljøanalyse og strømningsteknikk er det betydelige inntekter fra bilaterale prosjekter med industrien uten finansiering fra Forskningsrådet.

Statoil er sektorens viktigste kunde, både innenfor fornybar energi og innen olje- og gassoppdrag. De er deltager på prosjektforslag på områdene geotermisk energi, vindenergi, korrosjon og strømningsteknikk.

Sektoren bistår norsk industri til å bli mer konkurransedyktige i et globalisert marked, og å utvikle mer bærekraftige løsninger. Vi satser innen miljøovervåkning av deponier og fyllplasser for å bygge kompetanse som norske kommuner og staten har behov for. Vi satser også innen helse der vi ønsker å bidra til at Norge er det landet der de beste strømningsmodellene for blodomløpet utvikles slik at norske bedrifter kan bli verdensledende innen personlig tilpasset behandling av pasienter. Ut over disse nye satsingene er våre korrosjonslaboratorier helt i verdenstoppen innen eksperimentelt arbeid. Dette betyr at vi kan bistå internasjonal industri å bygge anleggene sine på billigst mulig måte ved gode materialvalg.

Markedsutsikter

Sektoren har en rekke utfordringer som må løses for å få en sunn økonomi fremover. Avdelingene i sektoren var tidligere svært tett knyttet opp mot oppgaver i oljeindustrien og har derfor merket den betydelige endringen i oljenæringen i stor grad. Etter oljeprisfallet i 2013 ble det inngått færre kontrakter enn tidligere år, som vi de siste årene har merket ved et vesentlig fall i aktiviteten. Trenden med mindre oppdrag innen olje og gass er vedvarende og fremtidig strategi for denne sektoren vil derfor være å ha et sterkt fokus på utvidelse av områdene avdelingene arbeider innen.

Selv med de utfordringene som vedvarer grunnet oljepris og avvikling av det fossildrevne samfunnet har avdelingene store muligheter til vekst fremover. Ved å fokusere på kunnskapen vi besitter, har vi kommet i gang med diversifiseringen som skal legge grunnlaget for fremtidig sunn økonomi. Sektoren skal øke sin satsing og omsetning innen prosjekter som deponi, som er relevant for offentlige aktører og selskaper. Vi skal øke vår omsetning innen fornybar energi der vind og geotermisk energi er hovedsatsinger, og vi skal levere spesialiserte tjenester innen hydrogenteknologi. Vi har en
betydelig satsing innen helse som skal legge grunnlag for spennende prosjekter i årene fremover. Fra alle disse satsingene ønsker vi å produsere løsninger som kan legge grunnlag for nye selskaper som IFE kan stå bak.

Ut over dette skal vi levere FoU innen olje og gass til de norske og internasjonale aktørene og være ledende innen dette så lenge Forskningsrådet prioriterer denne industrien.