Miljøsikkerhet og strålevern

Avdeling miljøsikkerhet og strålevern (MIST) er organisert under forskningsområdet miljøteknologi og har meget velutstyrte og moderne laboratorier for analyse og måling av lavradioaktive miljøprøver. Avdelingen har bred kompetanse innen strålevern, radioøkologi og radioaktivt avfall, og driver forsknings- og oppdragsvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt innenfor disse fagfeltene

Naturlig forekommende radioaktivt materiale (NORM) finnes i miljøet og er radioaktive elementer av naturlig opprinnelse som har vært tilstede siden dannelsen av jorden. NORM inneholder først og fremst uran og thorium med henfallsprodukter og kalium. Det er variasjon i konsentrasjoner fra sted til sted og fra land til land. Dette vil avhenge av geologisk historie.

Industrielle prosesser vil flytte, endre innbyrdes sammensetning, oppkonsentrere og mobilisere de radioaktive stoffene. Fordi Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har så lave grenser for hva som tillates av utslipp er det i mange tilfeller nødvendig for industri, helsevesen, forskningsinstitusjoner og myndigheter å kartlegge avfall, utslipp og produkter. Avdeling MIST kan her bistå med målinger, kartlegging av utslipp og assistanse i prosessen med å søke om utslippstillatelse.

Mer spesifikt driver avdelingen rådgivningstjeneste inn mot norsk mineralindustri ved utslipp av polonium (Po), bly (Pb), radium (Ra), uran (U) og thorium (Th) og rådgiving for å oppfylle nasjonale og internasjonale lovkrav.

Bedriftene må sikre at de ikke utsetter ansatte og lokalbefolkning for unødig høye stråledoser. Det vil si at man sikrer at radioaktiviteten i arbeidsatmosfæren er lav, at det er trygg oppbevaring av større kvanta radioaktivt materiale, at avfallshåndteringen skjer på en trygg måte og at deponeringen utføres korrekt. Utslipp til luft og vann skal, i tråd med strålevernsforskriften (250 µSv), holde effektiv stråledose innenfor grenseverdiene gitt for befolkning og miljø.

Avdeling for miljøsikkerhet og strålevern tilbyr en rekke tjenester, blant annet: