Material- og prosess­teknologi

Sektoren skal gjennom forskning og utvikling bidra til et bedre samfunn og renere miljø ved å være et ledende kompetansesenter innen fornybar energi og miljøvennlige industriprosesser.

Dette skal vi oppnå ved å bidra til at IFEs kunder og spin-off selskaper tar i bruk forbedrede eller nye prosesser og metoder. Vi utvikler nye løsninger og produkter både for det private næringsliv, hovedsakelig innenfor fornybar energi og material- og prosessindustri.
Det er rundt 60 ansatte (forskere, ingeniører og koordinatorer), samt ca. 20 PhDer og postdocer i sektoren. Omsetningen er mellom 150-160 millioner kroner. Sektoren består av seks avdelinger.
Sektoren forsker i dag innen fornybare energisystemer, solenergi, batterier og hydrogen som fremtidens energibærere, nye energimaterialer og nanoteknologi, avansert nøytron materialkarakterisering, samt miljøvennlige industriprosesser.

Våre viktigste inntekter kommer fra forskning og utvikling av nye løsninger og produkter for både det private næringsliv og det offentlige. Virkemiddelapparatet, ved enten Forskningsrådet, ENOVA, Innovasjon Norge, EEA eller H2020, delfinansierer sammen med industrien de fleste av våre kompetanse- og innovasjonsprosjekter.

Som et hjelpemiddel i vår forskning har vi en avansert infrastruktur som blant annet inkluderer laboratorier for:

  • Produksjon av silisiumbaserte solceller med tilhørende karakteriserings- og analyseutstyr
  • Produksjon av materialer til bruk i solceller og batterier
  • Produksjon av materialer for CO2-fangst til bruk i hydrogen- og kraftproduksjonsprosesser
  • Utvikling og testing av batterier
  • Produksjon av hydrogen ved reformering eller elektrolyse
  • Utvikling av morgendagens hydrogensystemer
  • Avansert nøytron materialkarakterisering (JEEP II reaktoren på Kjeller)
  • Avansert simulering og modelleringsplattform til bruk for utvikling av nye materialprosesser

Sektoren er vertskap for to av Norges åtte nye forskningssentre for Miljøvennlig Energi (FME-sentre), ”FME Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology” (SuSolTech) og ”FME Mobility Zero Emission Energy Systems” (MoZEES).
Vi er partnere i tre andre FME-sentere, et innenfor bioenergi (Bio4Fuels) og to innenfor samfunnsvitenskapelige FMEer (CenCes og CREE). I tillegg har vi over 100 andre pågående prosjekter med eksterne partnere, typisk i størrelsesorden fra 0,5 til 10 millioner kroner.

Markedsutsikter
Det globale energimarkedet er midt inne i en stor omstillingsprosess fra å være hovedsakelig basert på sentralisert energiforsyning ved hjelp av atom-, gass- og kullkraft for nå å gå over til mer distribuert energiproduksjon basert på fornybare energikilder som vann-, sol-, vind-, bio- og geotermisk energi. Dette skiftet medfører at vi har store oppadgående megatrender innenfor alle disse områdene, spesielt innenfor vind- og solenergi, samt energilagring ved hjelp av batterier og hydrogen. IFE er svært godt posisjonert for å ta del i denne veksten.

Innenfor material- og prosessindustrien vil det alltid være behov for materialer med nye typer egenskaper. IFE er godt posisjonert innenfor dette segmentet både på grunn av våre slagkraftige simulerings- og modelleringsverktøy, vår
kompetanse på å lage helt nye materialer ved bruk av vår ekspertise innen nanoteknologi, samt vår kunnskap om industrielle prosesser.