Strålevernkoordinator (3 dagers kurs)

Program
Strålevernkoordinator for bruk av radioaktive kilder og håndtering av LRA/NORM

Kurset vil belyse strålevernsforhold i forbindelse med:

 • håndtering av lavradioaktive avleiringer
 • oljebrønnslogging
 • industriell radiografi
 • kontrollkildeinstallasjoner
 • andre aktiviteter så som sporstoffsundersøkelser, «pig tracking» og bruk av pip-tags

Andre temaer som kan være aktuelle er strålevern i forbindelse med åpne kilder (laboratoriearbeid for eksempel) eller bruk av røntgen. Vi tilpasser kursens innhold til kunden.

Kurset består av forelesninger, regneøvelser og laboratorieøvelser. Emner som tas opp er:

 • Grunnleggende fysikk
 • Radioaktivitet
 • Ioniserende stråling
 • Vårt strålingsmiljø
 • Doser
 • Måling av ioniserende stråling
 • Persondosimetri
 • Strålebiologi og helseeffekter
 • Strålevernsprinsipper
 • Strålevernstiltak
 • Uhellsscenarier
 • Transport av radioaktivt materiale
 • Lover og regelverk
 • Håndtering av radioaktivt avfall

Kurset tar for seg begrepene radioaktivitet og stråling, de stråledoser en utsettes for når en utsettes for ioniserende stråling, og de helsemessige effekter stråling kan medføre.

Målsetningen er å:

 • gi økt kunnskap om stråling og radioaktivitet
 • gi et realistisk bilde av helsefare forbundet med ioniserende stråling
 • forhindre engstelse og usikkerhet i forbindelse med arbeid som involverer radioaktivitet
 • bidra til at stråling og radioaktivitet behandles med respekt føre til at arbeidsrutiner legges opp slik at eksponering til enkeltpersoner og antall som eksponeres blir så liten som praktisk mulig (ALARA)

Kontakt: stralevernkurs(a)ife.no

 

Planlagte kurs 2020

6.-8. oktober: Strålevernkoordinator (3 dager)

24.-26. november: Strålevernkoordinator (3 dager) – avlyst

Kurs kan også arrangeres etter avtale. Vi kan tilpasse innhold og varighet til bedriftens ønske. Samtlige kurs kan tilbys på norsk eller engelsk.

Kurs med varighet 3 dager avsluttes med en eksamen som gir grunnlag for sertifisering i henhold til fagplan.

Kursene er lagt opp slik at de dekker europeisk krav til strålevernkoordinator og «Felles Norsk olje og gass kompetansekrav i strålevern til personell i olje- og gassindustrien».

Kontakt: stralevernkurs(a)ife.no

Kurs som kan arrangeres etter avtale

Strålevernkoordinator for LRA/NORM (2 dager)

Strålevern i forbindelse med håndtering av radioaktivt avfall (2 dager)

Beskyttelse mot stråling i forbindelse med terroranslag eller radioaktivt materiale ute av kontroll (1 dag)

Kontakt