Tjenester i forbindelse med lavradioaktive avleiringer. 24-timers service på analysetjenester

IFE har gjennom årene bygget opp høy kompetanse på områder knyttet til måling av lavradioaktive avleiringer (LRA), både når det gjelder feltmålinger og laboratoriemålinger. Instituttet har, i samarbeid med DSA Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, gjennomført prosjekter på oppdrag fra Oljeindustriens Landsforening vedrørende måling og klassifisering av LRA. IFE har fått mye ros for arbeidet som ble gjort med måling og klassifisering av slam fra Brent Spar og lavradioaktive avleiringer fra Maureen.

DSA Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets grense for friklassing av lavradioaktive avleiringer er 10 Bq/g for 226Ra, 228Ra eller 210Pb. Dette betyr at hvis aktivitetskonsentrasjonen er høyere enn 10 Bq/g for en av nuklidene nevnt over, klassifiseres materialet som lavradioaktivt avfall og må behandles spesielt. Grenseverdien er i overensstemmelse med friklassifiseringsgrenser gitt av EU.

Feltmåling
Identifisering av LRA-kontaminert utstyr kan gjøres på feltet. Målingene gjøres med håndmonitor som er følsom for beta- eller gammastråling. Dersom det skal måles på avleiring som kan inneholde 210Pb, må det benyttes en betasensitiv probe. Probene kalibreres mot standarder med kjent spesifikk aktivitet (Bq/g). Slike standarder kan produseres av IFE.

Målingen kan enten gjøres direkte på belegget i komponenten, eller på prøver av belegget. Det er hensiktsmessig at boksen med belegget har tilnærmet samme geometri som standardene.

Laboratoriemålinger – 24-timers service
Håndmonitorer som benyttes ved feltmålingene måler kun totalaktiviteten og ikke aktiviteten av hver enkelt Ra-isotop for seg. I enkelte tilfeller kan disse målingene kun benyttes til å bestemme hvorvidt det er nødvendig å måle prøven med mer nøyaktige metoder. Høyoppløselig gammaspektrometri  er en slik metode, og benyttes for å identifisere og bestemme mengden av de enkelte nuklidene.

226Ra kan bestemmes direkte eller vha døtrene 214Pb og 214Bi. 228Ra må derimot bestemmes vha datternukliden 228Ac. Ved radioaktiv likevekt er aktiviteten av 226Ra lik aktivitetene til 214Pb og 214Bi. Det samme gjelder for 228Ra og 228Ac.

Dersom det haster med å få utført måling for klassifisering av scale, kan IFE tilby hurtigmålinger med rapportering innen 24 timer (arbeidsdager). Prøvene må i så fall varsles på forhånd.

Vi tilbyr også kurs om måling og klassifisering av LRA. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker ytterligere informasjon.

Ta kontakt på e-post radanalyse@ife.no

IFE gjør forskning på oppdrag. Ta kontakt med:

Rand, Anna

Miljøsikkerhet og strålevern,

925 24 546

Reistad, Ole Christen

Miljøsikkerhet og strålevern,

932 66 908

Relaterte artikler

Kontakt